Browse Category by Yhteistoimintaneuvottelut
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Yhteistoimintaneuvottelut

Osekk käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hallitus on 11.12.2017 päättänyt aloittaa koko Osekkin henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut, jotka aloitetaan tammikuussa 2018. Ohessa käydään läpi taustat ja ajankohta toimenpiteille. YT-neuvottelut päättyvät maaliskuun loppuun mennessä.

Oulun aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) koulutustoiminnan ja henkilöstön siirtyminen Oulun seudun koulutuskuntayhtymään (Osekk) vaatii yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvotteluissa toteutetaan muun muassa henkilöstön nimikkeiden synkronisointi, työpisteiden osoittaminen ja pedagogisten toimien yhdenmukaistaminen. Neuvotteluissa käsitellään myös Oulun seudun ammattiopiston opetusyksiköiden organisointia sekä ylläpitäjäpalveluiden ja toimipisteiden sijoittamista sekä niiden henkilöstövaikutuksia.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksista aiheutunut kokonaisrahoituksen taso säilyy alhaisena myös vuosina 2018-2019. Henkilöstökulujen sopeuttamistarve vuosina 2018-2019 on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätökset ja edellä mainitut muut perusteet edellyttävät ryhtymistä toimenpiteisiin toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. Talouden ja toiminnan sopeuttamisen perusteena on koko toiminnan tarkastelu, mikä edellyttää vaihtoehtojen kartoitusta ja suunnitelmien laatimista siitä, miten Osekkin toimintaa pystytään tehostamaan ja turvaamaan jatkossa. Huomiota tulee kiinnittää niihin tutkintoihin tai koulutusaloihin, joilla on ollut heikko vetovoima, alhainen läpäisyprosentti tai huonot opiskelutulokset. Samalla tulee tarkastella tukipalvelujen riittävyyttä ja tarpeellisuutta.

Nyt käynnistettävät koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saattavat johtaa määräaikaisten työtehtävien päättymisiin, työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin, muutoksiin työ- ja virkasuhteen ehdoissa sekä osa-aikaistamisiin. Lisäksi on mahdollista, että tarvitaan koko henkilöstön lomautusta. Ensisijaisesti pyritään säästötarpeet toteuttamaan edellä mainituilla keinoilla, mutta mikäli muut keinot eivät riitä, joudutaan turvautumaan myös henkilöiden irtisanomisiin. Työnantajan arvion mukaan irtisanomiset ja osa-aikaistamiset kohdistuvat arviolta enintään 30 henkilöön.

Mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien henkilöiden valinnassa toimitaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) sekä työsopimuslain (55/2001) mukaisesti. Osekk pyrkii tekemään yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavat päätökset mahdollisista irtisanomisista, osa-aikaistamisista ja lomauttamisista mahdollisimman pian yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen. Mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen vuoden 2018 aikana. Neuvottelujen arvioidaan päättyvän huhtikuun alkuun mennessä 2018.

Taideyliopisto, Yhteistoimintaneuvottelut

Taideyliopisto aloittaa hallintoa ja palveluja koskevat yt-neuvottelut

taideyliopisto_x_screen_black

Taideyliopisto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa yliopiston toimintaa ja uudistaa palveluorganisaatiota siten, että Taideyliopiston toiminta voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Yliopistolle muodostuu 4,5 miljoonan euron rahoitusvaje vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaje johtuu siitä, että yliopiston perusrahoitus vähenee samalla, kun kulut kasvavat.

Kustannussäästöistä 1,5 miljoonaa euroa katetaan karsimalla kuluja, lisäämällä ulkopuolista rahoitusta ja hyödyntämällä sijoitustoiminnan tuottoja. Pitkäjänteisellä strategisella henkilöstösuunnittelulla ja toiminnan fokusoinnilla vuoteen 2020 mennessä voidaan säästää 1,2 miljoonaa euroa.

Nyt käynnistyvillä yt-neuvotteluilla tavoitellaan 1,8 miljoonan euron säästöjä hallintoa ja palveluita selkeyttämällä. Tavoitteena on palvelutoiminnan uudelleenorganisointi ja tehostaminen hyödyntämällä kolmen akatemian yhdistymisen mahdollistamat synergiat ja poistamalla päällekkäisyydet.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on yliopiston hallintoa ja palveluja tuottava muu henkilöstö eli noin 340 henkilöä. Neuvottelut eivät koske opetus- ja tutkimushenkilöstöä tai tuntiopettajia. Alustavien arvioiden mukaan irtisanomisia on enintään 30.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään mm. lähitulevaisuuden taloudellista toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia, palveluiden organisoitumista sekä vaihtoehtoisia säästökohteita. Tavoitteena on yhteisesti etsiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja mahdollisille henkilöstövaikutuksille.

Yhteistoimintaneuvottelut

Xamk, Kyamk ja Mamk käynnistävät yt-neuvottelut koulutusten rakenteelliseksi kehittämiseksi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk Oy), Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n (Kyamk Oy) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n (Mamk Oy) hallitukset päättivät aloittaa välittömästi koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut taloudellisista, tuotannollisista ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä koulutusten rakenteellisen kehittämisen toteuttamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta. Uuden ammattikorkeakoulun muodostaminen mahdollistaa korkeakoulun osaamisalojen kehittämisen suuremmissa kokonaisuuksissa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu jatkaa alakohtaista ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä osaamisen kokoamiseksi ja päällekkäisyyksien purkamiseksi.

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina järjestelleet koulutustaan uudelleen lakkauttamalla koulutuksia sekä yhdistelemällä niitä uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut syksyllä käydyissä sopimusneuvotteluissa palautetta ja odottaa ammattikorkeakoulujen tekevän konkreettisia ja mahdollisimman laajavaikutteisia rakenteellisen kehittämisen toimenpiteiltä ja suuntaavan koulutuksia uudelleen. Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, että rakenneuudistukset tulee nyt toteuttaa.

Xamkissa tarkastelu kohdennetaan koulutuksiin, joiden mm. vetovoima, tutkintotuottavuus, työllistävyys sekä taloudellinen kantokyky ovat heikkoja. Näiden kriteerien rinnalla arvioidaan kyseisten koulutusten strategista, alueellista tai laajemmin yhteiskunnallista merkitystä. Rakenteellinen kehittäminen mahdollistaa resurssien kohdentamisen ammattikorkeakoulun strategian ja vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Rakenteellinen kehittäminen voi johtaa koulutusten lakkauttamiseen, yhdistämiseen tai keskittämiseen. Rakenteellisella kehittämisellä voi olla vaikutuksia myös opetuksen tukipalveluihin.

Rakenteellisilla kehittämistoimilla voi olla vaikutusta vähintään 10 työntekijän työn ja työtehtävien järjestelyihin. Toimet voivat johtaa myös irtisanomisiin ja/tai osa-aikaistamisiin taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä.

Nyt käynnistyvät rakenteellisiin kehittämistoimiin liittyvät yt-neuvottelut käydään erillisinä neuvotteluina suhteessa 4.10. alkaneisiin yt-neuvotteluihin, joiden perusteena on 3 miljoonan euron säästötarve vuonna 2017.

Yt-neuvotteluista vastaa toimitusjohtaja, ja hänen ollessa estynyt varatoimitusjohtaja.

Yhteistoimintaneuvottelut

Xamk, Kyamk ja Mamk käynnistävät yt-neuvottelut

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk Oy), Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukset päättivät aloittaa välittömästi koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut talouden sopeuttamistarpeen, kilpailukykysopimuksen aiheuttaman henkilötyövuosien lisääntymisen ja toimintojen uudelleen järjestelyjen johdosta.

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkauksista johtuen Xamk Oy:n vuoden 2017 ja sen jälkeinen rahoitustaso edellyttää uusia talouden sopeutustoimia. Arvioitu säästötarve on vuonna 2017 noin kolme miljoonaa euroa, jotta Xamk Oy:n kulutaso saadaan vastaamaan tulevaa rahoitustasoa.

Kilpailukykysopimus johtaa siihen, että vuosityöaika pitenee jokaisella työntekijällä keskimäärin 24 tuntia. Vuonna 2017 pidennys on 22 tuntia / työntekijä. Tämän vaikutus Xamk Oy:ssä on se, että työtuntien määrä lisääntyy noin 9 htv vuonna 2017 ja noin 11 htv vuonna 2018 nykyisellä henkilöstömäärällä.

Xamk Oy:n organisaatiorakenne on astunut voimaan 1.6.2016 lukien ja toimintoja sekä palveluja on suunniteltu esimiesten toimesta kesän ja syksyn 2016 aikana. Tarkoituksena on karsia päällekkäisiä tehtäviä ja yhdenmukaistaa toimintoja sekä löytää uusia tapoja tuottaa opetuksen tukipalveluita vuonna 2017.

Työnantajien käsityksen mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa arviolta enintään 50 henkilötyövuoden vähentymiseen taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonsernissa.

Xamk Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko muistuttaa, että talouden sopeuttamistoimissa noudatetaan vuosille 2017-2020 yhteisesti sovittua Xamk Oy:n sisäistä, maakunnallista tuloksellisuuteen perustuvaa rahanjakomallia.
Yt-neuvotteluista vastaa toimitusjohtaja ja hänen poissaolleessaan varatoimitusjohtaja.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Yhteistoimintaneuvottelut

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

60510_150551911645630_1011151_n

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus päätti 23.9. kuntayhtymää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta.

Neuvotteluissa tavoitellaan neljän miljoonan euron kustannussäästöjä. Kuntayhtymän alustavan arvion mukaan henkilöstövaikutuksia tulee enintään 300 henkilölle. Henkilöstövaikutusten lopullinen määrä ja luonne täsmentyvät yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka alkavat lokakuun alussa.

Yhteistoimintaneuvottelut käydään kuntayhtymän ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen JUKO, JHL ja JYTY kesken. Kuntayhtymän henkilöstömäärä on 1200.

Koulutuskuntayhtymän opiskelijatuotot ovat vähentyneet merkittävästi valtionosuusrahoituksen leikkausten vuoksi. Rahoitus oli vuonna 2013 noin 100 miljoonaa euroa. Tänä vuonna rahoitusta on käytettävissä 12 miljoonaa vähemmän, ja ensi vuoden rahoitusleikkaus on noin 8 miljoonaa euroa.

Koulutuksen vuosittaisesta rahoituksesta on siten leikattu neljässä vuodessa viidesosa eli 20 miljoonaa euroa.

Omnia, Yhteistoimintaneuvottelut

Omniassa käynnistetään organisaatiomuutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut

10801717_707713522682025_4403116268588966209_n

Omnian hallituksen päätöksellä valmistellaan yhtä oppilaitosta, jolla on kaksi tulosyksikköä vuoden 2017 alussa. Kolmantena yksikkönä olisivat sisäiset palvelut. Tästä johtuen Omniassa käynnistetään organisaatiomuutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Muutoksen tavoitteena on lakkauttaa aiemmat oppilaitokset ja luoda uusi koulutus- ja palvelutarjontaa toteuttava oppilaitos. Omnian hallituksen päätöksen mukaisesti yhteistoimintamenettely ei tarkoita irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia.

Perusteluja organisaatiomuutokselle

Suomen koulutussektori on voimakkaassa murroksessa. Rahoitusta on jo kaikissa Omnian perustehtävän mukaisissa koulutuksissa ja palveluissa leikattu ja tullaan edelleen leikkaamaan. Omniassa on jo tehty muutoksia, joilla on voitu uudistaa toimintaa ja tasapainottaa taloutta. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Muutoksella vastataan ammatillisen koulutuksen reformiin, alueellisen aikuisten osaamiskeskittymän edellyttämiin vaatimuksiin, matalan kynnyksen sekä muihin toiminnallisiin muutoksiin kuten voimakkaasti kasvaneeseen maahanmuuttajien määrään ja siihen liittyvien palveluiden tehostamiseen. Tällä muutoksella voidaan myös varmistaa se, että Omnian palvelutarjonta perustuu jatkossakin ammatilliseen koulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön, aikuislukiokoulutukseen, aikuisten perusopetukseen sekä työpajatoimintaan.

Muutostyön eteneminen

Omnian koko toiminta kootaan koulutus- ja palveluverkostoksi. Verkostomaisen toiminnan tavoitteena on rikkoa hallinnollisia raja-aitoja sekä lisätä yhteistyötä ja asiakaslähtöistä toimintaa. Johtamisjärjestelmää sekä tehtäviä ja vastuita tullaan määrittelemään uudella tavalla. Työnantaja esittää organisaatiorakenteeksi seuraavia tasoja: kuntayhtymä, yksi oppilaitos, kolme yksikköä, yhdeksän toimialaa ja tarkoituksenmukainen määrä vastuualueita.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät 7.10.2016, jolloin vahvistetaan organisaatiorakenne ja tehtävät. Tämän jälkeen ilmoitetaan niistä tehtävistä, jotka tulevat haettaviksi. Ensisijaisesti käytetään sisäistä rekrytointia.

Koko henkilöstö voi vaikuttaa nyt käynnistyvään muutostyöhön. Olennaista on, että jokainen tarkastelee omaa työtään uudelta perustalta ja tuo esiin kehittämisideoita. Siksi onkin tärkeää, että jokainen osallistuu tähän muutokseen ja kehittämistyöhön.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Yhteistoimintaneuvottelut

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä: Keuda aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

1471380_683689215082385_4334066483623605557_n

Keudassa aloitetaan 18.8.2016 kaikkia tulosalueita koskevat yhteistoimintaneuvottelut koskien harkinnassa olevaa organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutosta sekä henkilöstön määrän sopeuttamista. Neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Mahdolliset toimenpiteet koskevat enimmillään 150 henkilöä. Lopullisen irtisanomistarpeen arvioidaan olevan korkeintaan 40 henkilöä.

Keudan yhtymävaltuusto päätti (25.5.2016) uudesta strategiasta vuosille 2016-2020. Uuden strategian keskiössä ovat opiskelijat, työelämä ja henkilöstö. Jotta Keuda pystyy vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin, valtiontalouden säästöihin (ammatillisen koulutuksen rahoituksen väheneminen) sekä toteuttamaan uutta strategiaa tehokkaalla tavalla, harkitaan Keudan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutosta. Harkittavan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutoksen toivotaan mahdollistavan organisaation tehokkaamman toiminnan ja tuovan kustannussäästöjä. Lisäksi tarkastellaan henkilöstön määrän sopeuttamista aloilla, joilla opiskelijamäärä on vähentynyt.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Yhteistoimintaneuvottelut

Diakonia-ammattikorkeakoulu uudistaa organisaatiotaan

10689697_809724802424627_3216041239526581088_n

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) uudistaa organisaatiotaan ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut.

Organisaatiouudistuksen taustalla on korkeakoulujen rahoituksen kiristyminen ja kilpailun koveneminen. Tavoitteena on, että Diakin opiskelijoiden opintopolku toteutuu nykyistä tehokkaammin lähi- tai digiopintoina. Samalla pyritään varmistamaan opettajan tuki opiskelijoille sekä innovaatiotoiminnan vahvempi työelämälähtöisyys hanketoiminnassa ja opiskelussa. Uudistuksen taustalla on lisäksi henkilöstöpalautteeseen perustuva roolien ja tehtävien selkeyttäminen.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 10.8.2016 ja koskevat noin 240 työntekijää Diakin kaikissa toimipisteissä Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Neuvotteluilla ei haeta suoria henkilöstövähennyksiä. Henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen edetessä. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2017.