Browse Category by Vaasan yliopisto
Nimitykset, Vaasan yliopisto

Helinä Saarela Vaasan yliopiston dekaaniksi

KTT Helinä Saarela, 49, on nimitetty Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön dekaaniksi. Hän aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta 2018.

Saarela työskentelee tällä hetkellä johtajana OP Osuuskunnassa Osuuspankkien johtamisen tuki -osastolla. Hän on myös aiemmin toiminut useissa pankki- ja rahoitusalan johtamistehtävissä, muun muassa pankinjohtajana ja sijoitusjohtajana.

– Laskentatoimi ja rahoitus ovat yliopistomme perinteisiä vahvuusalueita, joita haluamme edelleen vahvistaa. Helinä Saarelalla on pitkä ja monipuolinen työkokemus rahoitussektorin johtotehtävistä. Hän on myös väitellyt rahoituksen alalta. Saarelan monipuolinen kokemus ja verkostot tuovat merkittävää lisäarvoa myös yliopiston johtoryhmän käyttöön, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Saarela on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi rahoituksen oppiaineesta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2014. Hänen dekaanikautensa kestää 31.12.2021 saakka.

– Olen tulossa Vaasaan erittäin innostuneena ja kiitollisena saadessani tuoda panokseni Vaasan yliopiston toimintaan. Toimintatapaani leimaa ”yhdessä olemme enemmän” -ajattelu. Se tarkoittaa, että haluan osallistaa niin henkilöstöä, opiskelijoita kuin yhteistyökumppaneitakin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Uskon, että näin toimien pystymme yliopistona parhaiten tuottamaan hyötyä yhteiskunnalle, kertoo Helinä Saarela.

Dekaani johtaa akateemisen yksikön toimintaa, vastaa sen tuloksellisuudesta, taloudesta ja tehokkuudesta sekä toimii yksikön työntekijöiden esimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös tieteenalojen kehittäminen ja monitieteellisten tutkimusalustojen toiminnan edistäminen. Dekaani vastaa koulutusohjelmien laadun kehittämisestä ja valvomisesta.

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston hyvät tulokset näkyivät talousluvuissa

Vaasan yliopiston päärakennus. Kuvaaja Svenna Martens.

Vaasan yliopiston vuosi 2017 oli rohkean uudistamisen ja tärkeiden päätösten vuosi. Yliopisto pystyi muutosten keskellä hoitamaan talouttaan erittäin hyvin. Tärkeänä syynä tähän oli akateemisten tulostavoitteiden saavuttaminen, minkä ansiosta valtionrahoitus pysyi hyvällä tasolla. Tutkintojen määrä kasvoi ja tieteellisten julkaisujen laatu parani. Vaasan yliopisto onnistui myös kustannusten hallinnassa ja sijoitusten vastuullisessa hoidossa.

Tilikauden 2017 tulos oli kokonaisuudessaan 3,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tästä noin kolmasosa muodostui yliopiston operatiivisen toiminnan ylijäämästä ja kaksi kolmasosaa sijoitustoiminnan tuotoista.

Yliopiston talousjohtajan Marko Ylimäen mukaan sijoitusvuosi 2017 oli erittäin positiivinen. Sijoitustoiminnan tuotto oli 8,3 prosenttia.

Talouden pohjaa vahvisti Vaasan yliopiston onnistunut varainhankinta. Myös yliopiston vakavaraisuus oli erittäin korkealla tasolla. Omavaraisuusaste nousi tilikauden ylijäämän ansiosta yli 90 prosentin.

Ylimäen mukaan myös Vaasan yliopiston kuluvan vuoden taloustilanne näyttää kokonaistalouden kannalta tasapainoiselta. Hän muistuttaa, että yliopiston onnistuneessa talouden hoidossa korostuu kolmen keskeisen osa-alueen hallinta:

– Ensimmäiseksi kustannukset on kaikissa talouden sykleissä pystyttävä pitämään kurissa. Toisena keskeisenä osatekijänä on akateemisissa tuloksissa kuten tutkinnoissa, julkaisuissa ja ulkopuolisessa rahoituksessa onnistuminen. Kolmantena tekijänä on sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen hoitaminen. Sijoitusvarallisuuden hoitamisessa korostuu huolellisesti mietitty sijoituspolitiikka ja riskienhallinta, toteaa Ylimäki.

Uudistukset luovat hyvän pohjan tulevalle menestykselle

Vaasan yliopiston tutkintomäärät kasvoivat vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Alempia ja ylempiä tutkintoja suoritettiin yhteensä 1039, kun vuotta aiemmin luku oli 1026. Tohtorintutkintojen määrä ylitti tavoitteen nyt jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Koulutusta kehitettiin muun muassa luomalla koulutusohjelmien johtamiselle yhteiset periaatteet, käynnistämällä kansainväliset arviointi- ja kehittämisprosessit kauppatieteissä ja tekniikassa sekä satsaamalla digitaalisen opetuksen kehittämiseen.

Tieteellisessä julkaisutoiminnassa menestyttiin hyvin. Korkeimmalle tasolle (Jufo 3) arvioitujen julkaisujen määrä kaksinkertaistui vuodesta 2016. Tämä kertoo korkeatasoisen tutkimuksen kasvusta ja laatuun keskittymisestä.  Lisäksi kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä on kasvanut yliopiston panostaessa etenkin EU-rahoituksen hankintaan. Myös opettajien ja tutkijoiden kansainvälisessä liikkuvuudessa ylitettiin tavoitteet.

Vaasan yliopisto selkeytti uuden strategiansa (2017–2020) mukaisesti profiiliaan. Kielten tutkintokoulutus ja tutkimus siirrettiin elokuussa liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon. Siirtopäätöksen ansiosta yliopistolle on auennut taloudellinen mahdollisuus toimintansa kehittämiseen ja uusiin investointeihin.

– Vuonna 2017 aikana luotiin yliopistoon uutta strategiaa tukeva organisaatiomalli. Se ja mittavat kymmenen miljoonan euron investoinnit tutkimukseen luovat hyvän pohjan tulevalle menestykselle, sanoo yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Investointeja aiotaan suunnata kolmen monitieteisen tutkimusalustan kautta palkkaamalla tutkijoita tenure track -urapoluille. Ensimmäiset rekrytoinnit aloitettiin syksyllä 2017.

Yliopiston vuosikertomus verkossa:

Vuosikertomus 2017: https://bit.ly/2kz4kXD

Nimitykset, Vaasan yliopisto

Annukka Jokipii Vaasan yliopiston vararehtoriksi

Professori, KTT Annukka Jokipii, 42, on nimitetty Vaasan yliopiston vararehtoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2018.

Jokipii työskentelee tällä hetkellä Vaasan yliopiston laskentatoimen professorina. Hän on tehnyt menestyksekkään uran Vaasan yliopiston palveluksessa vuodesta 1998 lähtien tutkimuksessa ja opetuksessa sekä sen kehittämisessä. Hän on toiminut muun muassa tutkijatohtorina, akatemiatutkijana ja yliopistotutkijana sekä laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelmavastaavana. Jokipiin tutkimusaiheet ovat keskittyneet sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen sekä yrityksissä havaittuihin väärinkäytöksiin. Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys.

Vaasan yliopiston vararehtori tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin kanssa strategisessa suunnittelussa ja toimii hänen sijaisenaan. Vararehtori vastaa tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä ja johtaa koulutuksen kehittämistä. Hän seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Lisäksi vararehtori edustaa aktiivisesti yliopistoa tutkimuksen ja opetuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

– Annukka Jokipii tuo uudistuvaan toimintaamme vahvan yliopistokentän tuntemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä otetta sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Vapaa-aikanaan Jokipii harrastaa reserviläistoimintaa. Hän on suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja ollut Kosovossa rauhanturvaajana. Jokipii toimii Euroopan reservin aliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön lakivaliokunnan puheenjohtajana kaudella 2016–2018.

Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston kieliopinnot siirtyvät Jyväskylän yliopistoon

Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaan Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Vaasan yliopisto erikoistuu yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen painoalaansa.

Suomen yliopistoissa on meneillään mittava rakenneuudistus, jonka taustalla on korkeakoulujen profiloituminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen. Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vastaavat näihin haasteisiin vahvistamalla painoalojaan ja syksyn ajan yliopistot ovat valmistelleet Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen siirtoa Jyväskylän yliopistoon. Valmistelu on edennyt suunnitellusti ja molempien yliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen liikkeenluovutuksesta.

Muutos tarjoaa mahdollisuuksia erikoistumiseen

Vaasan yliopistolle sopimus mahdollistaa erikoistumisen ja merkittävät uudet tutkimuspanostukset valituille painoaloille.

– Näin voimme taata kansainvälisesti korkealaatuisen tutkimuksen ja opetuksen myös jatkossa, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Sopimuksen myötä Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetus ja tutkimus jatkuu elokuusta 2017 alkaen Jyväskylän yliopistossa. Tämä koskee englantia, saksaa, pohjoismaisia kieliä (ml. kielikylpy), nykysuomea sekä venäjän ja ranskan kielten sivuaineita. Vaasan yliopiston kielikeskuksen toimintaa kehitetään ja se järjestää muiden kuin kielten alojen tutkintoihin kuuluvaa kieltenopetusta.

– Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vahvistavat asemiaan vetovoimaisina ja merkittävinä työnantajina alueilla. Vaasan yliopisto tulee säilymään entisen kokoisena, ja sen henkilöstö suunnataan entistä selkeämmin yliopiston vahvuusalueille, Kuusisto jatkaa.

– Liikkeenluovutuksen myötä Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen kärkiala vahvistuu entisestään, toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.

Yliopistojen välinen järjestely toteutetaan liikkeenluovutuksena

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutuksen ja tutkimuksen siirto Jyväskylään toteutetaan liikkeenluovutuksena 1.8.2017 alkaen. Henkilöstö siirtyy Jyväskylän yliopistoon ns. vanhoina työntekijöinä. Vaasassa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluu 700 opiskelijaa ja 30 henkilöstön edustajaa.

– Seuraavaksi muutoksen valmistelu jatkuu henkilöstön, ylioppilaskuntien ja opiskelijoiden kanssa. Yhdistymisen käytännön toteutumista edistetään teemoittain kootuissa alatyöryhmissä, kertoo Kuusisto.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa kaikille Vaasan yliopiston kielten opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä Jyväskylän yliopistoon lukuvuodesta 2017 alkaen. Opiskelijat voivat myös suorittaa tutkintonsa loppuun siirtymäkauden aikana Vaasan yliopistossa.

– Jyväskylään siirtyvälle henkilökunnalle uudistus tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet Jyväskylän yliopiston kielten ja kulttuurien opetuksen ja tutkimuksen osaamisalueilla. Muutos tarjoaa myös Jyväskylän yliopistoon siirtyville kielten opiskelijoille omalla alallaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan ja erikoistua muun muassa sivuainevalinnoilla, Manninen kertoo ja toivottaa opiskelijat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylän yliopistoon.

Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen yhteistyö konkretisoituu jo 7.11.2016, kun Jyväskylän yliopiston edustajat tapaavat Vaasassa henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia. Vaasan yliopiston kielten opiskelijajärjestöt puolestaan vierailevat ensimmäisen kerran Jyväskylän yliopistossa 11.11.2016.

– Tästä yhteistyön ja yhteisen matkan on hyvä alkaa, toteavat molemmat rehtorit.

Vaasan yliopisto

Rehtori Kuusisto Vaasan yliopiston avajaisissa: Tulevaisuudessa siintää Vaasan ihme

gallery_049

Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja Jaakko Eskola ja yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisia vietettiin maanantaina 5. syyskuuta. Rehtori Jari Kuusiston mukaan Vaasan yliopisto on osoittanut olevansa muutoksen ajuri ja aktiivinen toimija.

– Yliopistot ovat joutuneet vakavan paikan eteen, kun niiden budjetteja leikataan, ja tiukka rahoitustilanne ja taloudellisen kasvun puute leimaavat vahvasti keskustelua. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siihen, että uusi strategia ja profiloituminen turvaavat Vaasan yliopiston talouden tulevien neljän vuoden aikana.

Vaasan yliopiston uusi strategia määrittelee kehittämisen suuntaviivat tuleville vuosille. Uudet painoalat ovat johtaminen ja muutos, rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko sekä energia ja kestävä kehitys. Kuusiston mukaan yliopiston uusi strategia edellyttää uudistumista.

– Muutos koskettaa myös yliopistoamme, kun kielten tutkintoon johtava koulutus siirtyy liikkeen luovutuksella Jyväskylän yliopistolle. Tavoitteenamme on varmistaa koko yliopiston menestys myös tulevaisuudessa. Vaasaan perustettavassa kielikeskuksessa avautuu myös työpaikkoja, kun kielten opetustarjontaa vahvistetaan. Ilman näitä muutoksia Vaasan yliopiston tilanne kokonaisuudessaan olisi selkeästi heikompi.

Kuusiston mukaan tulevaisuudessa siintää Vaasan ihme.

– Vaasan seutua pidetään jo esimerkkinä, jota muut voivat seurata. Vaasan yliopisto haluaa olla energiateollisuuden keskittymän ja kaupungin ohella kolmas elementti Vaasan ihmeessä. Uutta strategiaamme toteuttamalla meillä on erinomainen mahdollisuus tähän.

Kuusisto kertoi, että uusi moottori- ja polttoainelaboratorio on konkreettinen tulos Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin ja yritysten hyvästä yhteistyöstä.

– VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre) tulee olemaan ainutlaatuinen kansainvälisen tason tutkimusinfrastruktuuri, joka houkuttelee tutkijoita, opiskelijoita ja tutkimuskumppaneita eri puolilta maailmaa.

Kuusisto muistutti, että yliopiston varainhankinnassa alkaa viimeinen tärkeä vuosi. Hän haastoi jokaisen yrityksen, yhteisön ja yksityishenkilön mukaan varainhankintakampanjaan.

– Varainhankintamme tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonan euron lahjoitukset. Yli puolet tästä on saavutettu. Varoja suunnataan strategisiin kehittämiskohteisiin, ennen kaikkea yliopiston opetus- ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja uusiin avauksiin tutkimushankkeissa. Tätä kautta realisoituu merkittävää lisäarvoa ympäröivälle yhteisölle ja yrityselämälle.

Wärtsilän Eskola: Yliopistoyhteistyö yhä tärkeämpää

Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja Jaakko Eskola muistutti juhlapuheessaan, että yhteistyö yliopistojen kanssa on yhä tärkeämpää verkostoituneessa maailmassa.

–Suomessa Wärtsilä panostaa joka vuosi toiseksi tai kolmanneksi eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen. VEBIC-hanke Vaasan yliopiston kanssa on uusi ja tärkeä osa tätä yhteistyötä, ja se avaa uusia mahdollisuuksia sekä Wärtsilälle että yliopistolle, Eskola sanoo.

Eskolan mukaan on tärkeää, että opiskelijat kohtaavat varhaisessa vaiheessa todellisia ongelmanratkaisu­tilanteita ja että tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää oikeassa elämässä.

Wärtsilän konsernijohtaja muistutti myös koulutettujen osaajien tarpeesta yhtiölle. Hän sanoi, että 69 prosenttia konsernin Vaasaan palkattavista henkilöistä on opiskellut Vaasassa.

– On tärkeää, että opetuksen laatu pysyy korkeana.

Hän kertoi olevansa huolissaan siitä, että lasten ja nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on laskussa.

– Lapsia olisi saatava innostumaan matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Vaasassa kehitetty energiakoulutusstrategia on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Eskola otti myös kantaa hallituksen lisäleikkauksiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Säästäminen koulutuksesta on hänen mukaansa ehdottomasti väärä säästökohde.

– Tasokkaalla yliopistokoulutuksella on tärkeä osa Suomen pitämisessä kilpailukykyisenä.

Åbo Akademi -palkinto tutkimusjohtaja Karita Mård-Miettiselle

Stiftelsen för Åbo Akademi -säätiö on myöntänyt tutkimusjohtaja Karita Mård-Miettiselle 3000 euron Åbo Akademi -palkinnon Vaasan yliopiston avajaisjuhlassa maanantaina 5.9.

Palkinto myönnetään vuosittain edellisen lukuvuoden aikana Vaasan yliopistossa julkaistulle kirjalle, artikkelille tai opinnäytetyölle, joka edistää kaksikielisyyttä tai tehokasta energiahuoltoa.

Åbo Akademi -palkinto myönnettiin Mård-Miettiselle populaaritieteellisestä kirjasta ”Suomeksi ja ruotsiksi.Kaksikielistä pedagogiikkaa päiväkodissa” ja artikkelista ”Two languages in the air: a cross-cultural comparison of preschool teachers’ reflections on their flexible bilingual practices”. Artikkeli on julkaistu International Journal of Bilingual Education and Bilingualism -lehdessä toukokuussa 2016.

– Ajattelen palkinnon olevan tunnustus työstä, jossa yhdistyy korkea tieteellinen taso ja vahva yhteiskunnallinen relevanssi – asia, joka on ollut johtoajatuksena Pohjoismaisten kielten yksikön kaikessa toiminnassa. Yksiköstämme on lähtöisin useita kielikoulutuksen malleja, jotka ovat käytössä suomalaisissa kouluissa. Meidän opeillamme koulutetaan tuhansia suomalaislapsia vuosittain. Lisäksi meillä on vankka asema tieteellisellä kentällä omalla alallamme, Mård-Miettinen sanoo.

Lue lisää: http://www.uva.fi/fi/news/abo_akademi-palkinto_tutkimusjohtaja_karita_mard-miettiselle/