Browse Category by Turun yliopisto
Turun yliopisto

Kiusaamisen vastainen KiVa Koulu -ohjelma laajentaa toimintaansa Espanjan kouluissa

spania

KiVa Koulu -ohjelma on käytössä Espanjan kansainvälisissä kouluissa englannin kielellä ja Ikastola-kouluverkostossa baskikielellä. Nyt KiVa Koulu -ohjelma viedään myös espanjankielisiin kouluihin.

Finland University ja koulutusalan yritys Macmillan Education ovat allekirjoittaneet viisivuotisen lisenssisopimuksen KiVa Koulu -ohjelman levittämisestä Espanjaan espanjan kielellä. Macmillan Education, Finland University ja Turun yliopisto järjestivät tiedostustilaisuuden KiVa Koulu-ohjelman lanseeraamisesta Espanjaan Suomen Espanjan suurlähetystössä Madridissa tiistaina 21. maaliskuuta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä sopimuksen syntyyn. Olemme kartoittaneet mahdollisuuksia tuoda KiVa Espanjan markkinoille espanjaksi jo parin vuoden ajan, joten nyt allekirjoitettu sopimus on pitkän työn tulos, sanoo KiVa Koulu -ohjelman kansainvälisen toiminnan projektipäällikkö Johanna Alanen.

Aikaisemmin KiVa Koulu -ohjelmaa on levitetty Espanjassa kansainvälisiin kouluihin englannin kielellä sekä Ikastola -kouluverkostoon baskikielellä. Nyt KiVa Koulu -ohjelma tulee markkinoille ensimmäistä kertaa espanjaksi.

– Espanjassa on viime vuosina herätty koulukiusaamiseen vakavana ongelmana ja siihen halutaan nyt puuttua. KiVa Koulu saa viikoittain kyselyitä Espanjasta, joten on hienoa, että vihdoin KiVa tulee markkinoille myös espanjan kielellä, koulutuspäällikkö Ari Koski Turun yliopistosta toteaa.

Macmillan Educationin Länsi-Euroopan ja Espanjan aluejohtaja Marta Martínez korostaa ohjelman käyttöönoton merkitystä espanjalaisissa kouluissa.

– Voimme odottaa ohjelman edistävän yleistä hyvinvointia kouluissamme sekä tuovan uusia, innovatiivisia työkaluja opetukseen, Martínez sanoo.

Macmillan Educationin kouluttajat ovat jo maaliskuun alussa saaneet Turussa KiVa Koulu -ohjelman koulutuksen, jotta he voivat kouluttaa espanjalaisten koulujen henkilökuntaa kiusaamisen vastaiseen työhön. Seuraavaksi Espanjassa alkaa koulujen rekrytointi ja henkilökunnan koulutus.

– KiVa -ohjelma on yksi Finland Universityn merkittävimpiä tuotteita ja tämä sopimus on tiimillemme mahtava työvoitto Espanjassa, jossa kiinnostus KiVaa kohtaa on ollut jo usean vuoden ajan kaikkein suurinta maailmassa. Toivottavasti näin pystymme yhdessä Macmillanin kanssa edistämään arvokasta kiusaamisen vastaista työtä, hehkuttaa Finland Universityn johtaja Pasi Kaskinen.

KiVa Koulu on Turun yliopiston kehittämä toimenpideohjelma, jolla ennaltaehkäistään ja puututaan koulukiusaamiseen. Ohjelmaa myydään ulkomaille Finland Universityn kautta.

Macmillan Education on yksi koulutussektorin johtavia yrityksiä Espanjassa. Macmillan Educationin omistaa Springer Nature. Liiketoiminnassaan Macmillan keskittyy erityisesti kieliin ja niiden oppimiseen, pedagogiseen koulutukseen sekä konsultointiin erilaisissa oppimisympäristöissä.

Turun yliopisto

Turun yliopistosta valmistui 169 tohtoria ja 1702 ylemmän tutkinnon suorittanutta

1005338_709053999123019_1475621582_n

Turun yliopistosta valmistuneiden määrät ylittävät suurelta osin tavoitteensa vuonna 2016. Alemman korkeakoulututkinnon suoritti vuoden aikana 1604 opiskelijaa ja ylemmän korkeakoulututkinnon 1702 opiskelijaa. Tohtoreita valmistui 169.

Turun yliopistossa ylempien tutkintojen määrä näyttää vakiintuneen noin 1700 tutkintoon ja tohtoreiden noin 170 tutkintoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittu tohtorintutkinto tavoite ylittyy selvästi. Määrällisesti eniten tohtoreita valmistui lääketieteellisestä tiedekunnasta (56 uutta tohtoria) sekä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta (55 uutta tohtoria).

Myös ylempien tutkintojen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tavoitteet ylitettiin kasvatustietieitä, luonnontietietä ja lääketiedettä lukuun ottamatta.

Tiedekunta

Alempi tutkinto

Ylempi tutkinto

Tohtorit

Humanistinen

342 322 18

Kasvatustieteiden

269 237 10

Lääketieteellinen

47 215 56

Matemaattis-luonnontieteellinen

247 265 55

Oikeustieteellinen

144 172 6

Turun kauppakorkeakoulu

355 342 13

Yhteiskuntatieteellinen

200 149 11

YHTEENSÄ

1604 1702 169

 

 

Turun yliopisto

Namibia ostaa opettajankoulutuspaketin Turun yliopiston Rauman yksiköstä

na

Namibialainen NSFAF -säätiö on ostanut Finland Universitylta kandidaattitasoisen opettajankoulutuksen 25 opiskelijalle. Koulutuksen toteuttaa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö. Koulutus käynnistyy alkuvuonna 2017 ja kestää yhteensä kolme vuotta.

Nyt solmittu sopimus on ensimmäinen Finland Universityn koulutusvientiprojekti, jossa toteutetaan kokonainen kandidaattitason tutkintokoulutus. Koulutuksen ostaa Namibian valtiollinen Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF).

– NSFAF ostaa suomalaista opettajankoulutusta kehittääkseen edelleen oman maansa opettajankoulutuksen tasoa. Tämä on myös osoitus suomalaisen opettajankoulutuksen korkeasta laadusta, koulutusjohtaja Päivi Granö Turun yliopistosta kertoo.

Koulutus perustuu suomalaiseen opettajankoulutusjärjestelmään, mutta se on räätälöity namibialaisiin tarpeisiin.

– Namibiassa opettajankoulutus on kandidaattitasoista. Suomessa opettajankoulutus on maisteritasoista, eli tämä koulutus ei anna heille pätevyyttä toimia opettajana Suomessa, koordinaattori Anna Alasuutari kertoo.

Koulutuksesta kaksi ensimmäistä vuotta järjestetään Raumalla, työharjoittelujaksoja sekä etäopintoja sisältävä kolmas vuosi Namibiassa.Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä niin Namibian pään partnerin, NSFAFin, kuin myös kotimaisten yhteistyökumppanien, kuten Rauman kaupungin, kanssa.

Turun yliopisto on aiemmin myynyt koulutusvientinä lyhytkestoisempia täydennyskoulutuskokonaisuuksia. Namibialaisopettajien koulutus on myös kansallisella tasolla ensimmäisiä kanditason tutkinnon tuottavia koulutusvientiprojekteja. Finland University on aiemmin myynyt myös maisteritasoisen koulutusvientiprojektin, jonka toteuttajana on Tampereen yliopisto.

– Uusi koulutus lisää kokemustamme kansainvälisestä toiminnasta ja on pohja koulutusvientitoiminnan kehittämiselle edelleen. Se antaa myös meidän asiantuntijoillemme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, Alasuutari kertoo.

Koulutusvienti avaa uusia mahdollisuuksia laajentaa myös raumalaisen opettajankoulutuksen kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta.

Sopimuksen syntymistä ovat tukeneet vahvasti sekä Suomen Namibian että Namibian Suomen suurlähetystöt.

Finland University on Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteinen, vuonna 2013 perustettu ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut koulutusvientiorganisaatio.

Turun yliopisto, Väitös

:VÄITÖS: Lääkäri- ja luokanopettajaopiskelijoilla haasteita luonnontieteiden oppimisessa

sodervik_ilona

FM Ilona Södervik on syntynyt vuonna 1984 ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2003 Seinäjoen lukiossa. Korkeakoulututkintonsa (FM) Södervik suoritti 2008 Turun yliopistossa. Södervik työskentelee projektitutkijana Turun opettajankoulutuslaitoksella. Väitöksen alana on kasvatustiede. Väitöstutkimus tehtiin osana professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmannin tutkimushanketta.

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan sekä lääkäri- että luokanopettajaopiskelijoilla esiintyy yllättävän paljon hankaluuksia keskeisten luonnontieteiden sisältöjen oppimisessa. Väittelijä uskoo, että luonnontieteiden oppimista voidaan edistää merkittävästi, kun tiedealakohtainen oppimisen tutkimus lisääntyy.

FM Ilona Södervikin väitöstutkimuksessa selvitettiin luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä fotosynteesi-ilmiöstä ja lääketieteen opiskelijoiden käsityksiä sydän- ja verenkiertoelimistöstä. Käsitysten muuttumista seurattiin suhteessa erilaisiin oppikirjateksteihin ja opintojen etenemiseen.

Aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu perusasteikäisten oppilaiden haasteista oppia luonnontieteiden perusilmiöitä.

– Tutkimukseni mukaan yliopisto-opiskelijoilla esiintyy tiettyihin biologian perusilmiöihin liittyen yllättävän samansuuntaisia virhekäsityksiä kuin lapsilla. Tämä kertoo siitä, että monet käsityksistä syntyvät jo varhain, ja niiden muokkaaminen kouluopetuksessa on erittäin työlästä, Turun yliopistossa väittelevä Ilona Södervik sanoo.

Luonnontieteellinen osaaminen tukee kliinistä päättelykykyä

Lääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoilla todettiin olevan jonkin verran hankaluuksia sydän- ja verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian hallinnassa. Tutkijan mukaan löydetyt virhekäsitykset olivat huolestuttavia, sillä tulosten mukaan luonnontieteellisen ymmärryksen taso oli yhteydessä kliinisen päättelyn tasoon.

Potilastapauksen prosessointia tutkittaessa parhaiten menestyvät lääketieteen opiskelijat kykenivät erottamaan tekstistä tehokkaammin olennaisia seikkoja kuin heikommin menestyvät opiskelijat. Tutkimuksessa myös verrattiin erikoistuvien lääkäreiden ja opiskelijoiden potilastapauksen lukuprosessia silmänliikkeitä seuraamalla. Erikoistuvien lääkärien lukuprosessissa oli erotettavissa aikaisempien potilastapausten aktivointia, mikä ilmeni muun muassa tekstin alussa tiettyyn avainlauseeseen keskittymisenä ja sen jälkeen lukemisen huomattavana nopeutumisena.

– Tämä herättää pohtimaan, miten asiantuntijat prosessoivat tietoa ja miten tätä voidaan mallintaa opetuksessa, väittelijä sanoo.

Törmäyttävä oppikirjateksti tukee oppimista tehokkaasti

Tutkimuksessa havaittiin, että luokanopettajaopiskelijoilla esiintyi puutteita fotosynteesiprosessin osaamisessa.

– Luokanopettajat ovat avainasemassa kehitettäessä luonnontieteiden osaamista. Onkin huolestuttavaa, jos opettajien itsensä käsitykset eivät vastaa tieteellistä mallia, Södervik huomauttaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että niin kutsuttu törmäyttävä oppikirjateksti, joka pyrkii haastamaan tyypillisiä virheellisiä tietoja, tuki oppimista tehokkaasti.

– Ne opiskelijat, joiden osaaminen oli heikkoa, hyötyivät törmäyttävästä tekstistä enemmän kuin perinteisestä tekstistä. Tämä osoittaa, että tutkimusperusteisesti laaditulla oppimateriaalilla voi olla merkittävä rooli oppimisen tukemisessa.

Tiedealakohtaiselle oppimisen tutkimukselle on tilausta

Viime vuosien heikentyneet tulokset kansainvälisissä luonnontieteiden osaamista mittaavissa vertailututkimuksissa ovat herättäneet keskustelua luonnontieteiden opettamisen ja oppimisen uudistustarpeesta. Luonnontieteiden osaaminen on keskeistä sekä Suomen kilpailukyvylle että toisaalta jokaiselle kansalaiselle, joka esimerkiksi punnitsee jokapäiväisiä kulutusvalintojaan ja niiden vaikutuksia omalle ja ympäristön hyvinvoinnille.

– Onkin tärkeätä, että luonnontieteiden oppimista tehostettaisiin kaikilla koulutustasoilla. Yliopistoissa tiedealakohtaisiin oppimisen haasteisiin on alettu kiinnittää huomiota vasta viime aikoina. Uskon, että luonnontieteidenkin oppimista voidaan edistää merkittävästi, kun tiedealakohtainen oppimisen tutkimus lisääntyy, Ilona Södervik sanoo.

***

FM Ilona Södervik esittää väitöskirjansa Understanding biological concepts at university – Investigating learning in medical and teacher education julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 17.9.2016 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1 -luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Ilkka Ratinen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/125029