Browse Category by Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Lukiolaisten Liitto

Suomen Lukiolaisten Liitto: Lukiolaisbarometrissa huolestuttavia lukuja lukiolaisten hyvinvoinnista

Puheenjohtaja Roosa Pajunen Kuva: Marjo Suvanto

Tänään julkaistun Lukiolaisbarometrin mukaan jopa 40 prosenttia lukiolaisista ilmoitti kokevansa opinnot henkisesti raskaiksi. Lisäksi noin 20 prosenttia tarvitsisi enemmän tukea opintoihinsa. Opiskelu on lukiolaisille merkityksellistä, mutta joka toinen kokee, ettei aamulla tunnu hyvältä lähteä opiskelemaan. Kaikista vaikeimmassa tilanteessa oleville on kasautunut haasteita useilla eri mittareilla.

“On äärimmäisen huolestuttavaa kuultavaa, että niin iso osa lukiolaisista kokee opintonsa henkisesti raskaiksi. Tilanne ei ole kestävällä pohjalla. Nyt on panostettava mielekkäisiin opiskeluympäristöihin, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, laadukkaaseen opinto-ohjaukseen ja opintotuen riittävyyteen. Kaikki nämä vaativat rahallisia resursseja”, Lukiolaisten puheenjohtaja Roosa Pajunen linjaa.

Lukiolaisten Liiton mukaan huolestuttavaa on myös se, että lukiolaisista 13 prosenttia on kokenut vähintään satunnaista kiusaamista.

“Opiskelijoiden hyvinvointia tukee ilmapiiri, jossa kiusaamiselle on asetettu nollatoleranssi. Tarvitsemme siksi päättäväisiä toimenpiteitä kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi – tämän on näyttävä sekä lain tasolla että paikallisesti jokaisessa lukiossa”, vaatii Pajunen.

Suomen Lukiolaisten Liitto on yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen, Akavan ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa julkaissut historian ensimmäisen Lukiolaisbarometrin. Lisäksi mukana ovat olleet Opetushallitus ja Helsingin yliopisto. Lukiolaisbarometrissa on selvitetty lukiolaisten arkea ja kokemuksia kahdeksassa eri teemassa, muun muassa opiskelussa, vapaa-ajalla ja tulevaisuuden odotusten osalta. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.lukiolaisbarometri.fi.

Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukiolaiset: Äidinkielen ylioppilaskokeen uudistus on lupaava!

Ylioppilastutkintolautakunta on tänään päättänyt äidinkielen ylioppilaskokeen uusista määräyksistä ja arviointikriteereistä. Äidinkielen koe järjestetään syksystä 2018 lähtien digitaalisena. Digitaaliseen äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi koetta, joista toinen mittaa ensisijaisesti kirjoitustaitoa ja toinen ensisijaisesti lukutaitoa. Uudistus on ehtinyt jo julkisessa keskustelussa herättämään huolta ja tyrmistystä. Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) mielestä uudistus on lupaava.

“Olisi varsin erikoista järjestää kaksi koetta, joissa arvioidaan samoja asioita. Nyt kokeille on rakennettu selvästi erilaiset profiilit. Kriittinen ja analyyttinen lukutaito on tekstitulvan maailmassa keskeinen yleissivistävän koulutuksen tuottama valmius, joten on hienoa, että sillä on jatkossa selkeä ja vahva rooli äidinkielen kokeen toisessa osassa”, SLL:n puheenjohtaja Pietu Heiskanen toteaa.

Sosiaalisen median keskusteluissa on pelätty uudistuksen heikentävän kirjoitustaitoa ja tarkoittavan riman alentamista äidinkielen osaamisessa.

“Tämä on kummallinen johtopäätös, enkä toivo tällaista ajatusta viestittävän lukiolaisille: pikemminkin opiskelijoilta edellytetään yhä laaja-alaisempaa äidinkielen hallintaa. Kielenhuollon hallinta ja sujuvan tekstin tuottaminen on jatkossakin olennainen perustaito, jolla on merkitystä kaikessa opiskelussa”, Heiskanen kommentoi.

SLL pitää tärkeänä, että äidinkielen koe on jatkossakin kaikille kokelaille pakollinen kielellisiä sekä ajatuksellisia valmiuksia mittaava koe ja katsoo, että tällä uudistetulla kokeella on hyvät edellytykset arvioida opiskelijoiden äidinkielen laaja-alaista osaamista.

 

Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukiolaiset: Kouluruokailu kaipaa kehittämistä, ei nuorten syyllistämistä

Tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan noin 23 % lukiolaisista ei syö päivittäin tarjottavaa koululounasta. Kouluruokailu on suomalainen innovaatio, jota voisi verrata lähes äitiyspakkaukseen. Jokainen suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian.

Ajoittain päätään nostaa keskustelu, jossa esitetään kouluruuasta perittävän maksua. Viimeksi maksujen vaikutuksia kouluruoan arvostukseen pohti heinäkuussa maa- ja metsätalousministeriön selvitysmiehenä toiminut, Saarioinen Oy:n entinen toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä (Aamulehti 11.7.).

– Kouluruokailun arvostusta ei nosteta perimällä opiskelijoilta maksuja vaan todennäköisesti vaikutus on päinvastainen: yhä useampi opiskelija jättäisi lounaan kokonaan väliin, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Kouluruokailun kehittämisestä vastuu on erityisesti kunnilla, joilla on mahdollisuus omilla ratkaisuillaan edistää koululounaan syöjien määrää. Hyviä tuloksia on saatu, kun opiskelijat on otettu mukaan suunnittelemaan ruokailun toteuttamista. Ruokalistoja suunnittelevat raadit, palautteen kerääminen sekä opiskelijoiden vahva osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa näkyvät myös lounaan syöjien määrissä.

– Kouluruokailu on pelkkien ravintosuositusten lisäksi mahdollisuus tiedostettuihin ja eettisiin valintoihin sekä sosiaalinen hetki, joka auttaa jaksamaan arjessa, muistuttaa Heiskanen.

Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukiolaiset: Selvitys opiskelun kustannuksista enemmän kuin tarpeen!

11412219_1004138432943105_7905210557873578575_n

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) iloitsee ministeri Sanni Grahn-Laasosen päätöksestä tilata Opetushallitukselta selvitys toisen asteen kustannuksista opiskelijoille.

“Jokaisella nuorella on oltava aito mahdollisuus jatkaa opintojaan myös perusasteen jälkeen – se on jo aivan ehdoton edellytys työelämässä ja yhteiskunnassa toimimiselle. Koulutuksen saavutettavuus koostuu monista asioista, joista opiskelun kustannukset eivät ole ollenkaan vähäisimmät”, SLL:n puheenjohtaja Pietu Heiskanen toteaa.

SLL:n laskelmien mukaan lukion kustannukset esimerkkiopiskelijan kohdalla ovat tällä hetkellä noin 2600 euroa. Summa sisältää oppimateriaalit, ylioppilastutkintomaksut, sähköisessä ylioppilaskokeessa tarvittavan kannettavan tietokoneen sekä muut tarvikkeet ja ohjelmistot.

“Tukiverkot opiskelukustannuksiin ovat riittämättömät. Tilanne vaihtelee kunnittain, mutta yleisesti ottaen toimeentulotuen oppikirjatuet ovat jääneet hurjasti jälkeen todellisista kustannuksista. Puhumattakaan siitä, miten kustannukset painavat niitä pienituloisia perheitä, jotka eivät ole yhteiskunnan tukien piirissä. Lukiolaisen pitää saada keskittyä opintoihinsa murehtimatta perheensä taloudellisia edellytyksiä hankkia oppikirjoja”, Heiskanen jatkaa.

SLL on mukana lapsi-, perhe- ja opiskelijajärjestöjen yhdessä käynnistämässä kansalaisaloitteessa maksuttomasta toisesta asteesta. Allekirjoitusten kerääminen kansalaisaloitteeseen alkaa syyskuussa.

Suomen Lukiolaisten Liitto

Selvitys: Lähes kolmannes lukiolaisista kokee jatkuvaa uupumusta

2017-05-31 15_02_42-opo-nettiin.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) vaatii uudistuksia lukiolaisten opinto-ohjaukseen. Liiton julkaiseman tuoreen Rakas, kamala opo – lukiolaisten kokemuksia opinto-ohjauksesta selvityksen mukaan lukiolaiset kokivat opiskelu- ja ajanhallintataidoissaan olevan puutteita. Vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti kokevansa jatkuvaa uupumusta opintoihin liittyvästä työmäärästä. Opiskelutekniikkaan sekä ajanhallintaan toivottiinkin lisää ohjausta erityisesti opintojen alkuvaiheessa.

 – Toimiva opinto-ohjaus tukee lukiolaista koko opintopolun ajan, ensimmäisistä kurssivalinnoista jatko-opintojen kynnykselle. Opinto-ohjaus on myös merkittävässä roolissa monessa koulutuspoliittisessa uudistuksessa – silti sen kehittäminen on jäänyt paitsioon. Ehdotamme käynnistettäväksi valtakunnallisen opinto-ohjauksen kehittämisohjelman ja vaadimme päättäjiä turvaamaan opinto-ohjauksen riittävät resurssit. Yhdellä opinto-ohjaajalla tulisi olla enintään 200 ohjattavaa, vaatii Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Selvitys käsittelee opiskelijoiden kokemuksia lukioaikaisesta opintojen ohjauksesta suhteessa ainevalintoihin, ylioppilaskirjoituksiin, jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä yleisiin hyvinvointitekijöihin. Kyselyyn vastasi 3203 opiskelijaa, ja se toteutettiin sähköisesti loppusyksystä 2016.

Selvityksen löytää kokonaisuudessaan SLL:n verkkosivuilta: 

http://lukio.fi/lukio.fi/wp-content/uploads/2015/04/opo-nettiin.pdf

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukiolaiset ja SAKKI: Matematiikan osaamisen vahvistaminen koko koulutusjärjestelmän asia

296-1252168257yPeJ

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkisti tänään 14.3. tulokset matematiikan osaamisen arvioinnista, jossa seurattiin samoja opiskelijoita vuosina  2005-2015. Arvioinnin mukaan matematiikan osaaminen eriytyy jo varhaisina kouluvuosina, mutta erityisen selkeää osaamistason vaihtelu oli peruskoulun yläluokista eteenpäin toisen asteen koulutuksen loppuun. Lukiossa 13 % opiskelijoista ei kirjoita matematiikkaa. Heidän osaamisensa ei keskimäärin lisäänny lukioaikana, vaan pysyy 9. luokalla saavutetulla tasolla. Ammatillisessa koulutuksessa tietyillä aloilla osaaminen jopa taantuu.

Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto pitävät tilannetta hälyttävänä.

“Lukion osalta esitetään matematiikan pakollisuutta ylioppilaskirjoituksissa. Ratkaisu on luvattoman helppo tilanteessa, jossa jo nyt lukiolaiset istuvat vähintään kuudella pakollisella matematiikan kurssilla – oppimatta mitään. Matematiikan kirjoittavat ne, jotka ovat kiinnostuneita siitä tai kokevat sen hyödylliseksi, joten ei ihmekään, että heidän osaamisensa on vahvempaa. Säädöksillä ei voi pakottaa innostumaan matematiikasta. Kyse on pedagogiikasta”, Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen kommentoi.

Ammatillisessa koulutuksessa erot ovat isot eri tutkintojen opiskelijoiden välillä: joissakin tutkinnoissa matematiikan taidot kehittyvät, joissakin taidot taantuvat jopa perusopetuksen 3. luokan tasolle. Matemaattinen osaaminen ei ole ammatillisessa koulutuksessa juurikaan parantunut verrattuna vuoteen 1998, jolloin edellinen kansallinen arviointi suoritettiin. Raportista käy ilmi, että puutteet matemaattisissa perustaidoissa vaikeuttavat nyky-yhteiskunnassa toimimista ja ammattiin opiskelevien jatko-opintoihin siirtymistä.

“On hälyttävää, että maailman parhaaksi kutsutusta koulutusjärjestelmästä valmistuu nuoria, joilla ei ole riittävästi matemaattisia taitoja selviytyä kaupan kassalla. Nyt kun ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä historiallisen suuri reformi, on pidettävä huoli siitä, että kaikille opiskelijoille turvataan sellainen osaamisen taso, jolla pärjää niin arjessa, työelämässä kuin jatko-opinnoissa. Koulutukseen kohdistuvat säästöt iskevät pahiten juuri niihin opiskelijoihin, joilla on kaikista vakavimmat puutteet perustaidoissa”, toteaa SAKKIn liittohallituksen jäsen Riku Korkee.

Aiempien tutkimusten mukaan jopa 47 prosenttia 12-vuotiaista suhtautuu kyynisesti kouluun. Kyyninen asenne heijastuu myös osaamiseen, kun koulua ei koeta mielekkääksi tai merkitykselliseksi. Myös matematiikan osaamisen pohja rakennetaan varhais- ja perusopetuksessa. Siksi nyt on panostettava erityisesti kouluviihtyvyyteen ja varhaiseen tukeen – muuten toimenpiteet toiselle asteelle jäävät pelkäksi kaunisteluksi.

Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukiolaiset: Kieliopin tankkausta vai aitoja vuorovaikutustaitoja?

11412219_1004138432943105_7905210557873578575_n

Tänään 26.9. vietetään Euroopan kielten päivää. Yksi teemapäivän tarkoitus on kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä opiskelemaan vieraita kieliä. Monipuolinen kielitaito on yleisesti tunnistettu esimerkiksi työllistymisvaltiksi. Tästäkin huolimatta vieraiden kielten opiskelu lukiossa on vähentynyt. Erityisesti eurooppalaisittain merkittävien kielten, ranskan ja saksan, kirjoittaminen ylioppilastutkinnossa on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

“Osin kyse voi olla siitä, että kielten opiskelulla on huono maine – tankataan kielioppia ja sanalistoja sen sijaan, että opiskelu antaisi eväitä aitoon vuorovaikutukseen vieraalla kielellä”, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.

Todellisuudessa tänä syksynä käyttöön otetuissa opetussuunnitelman perusteissa on vieraiden kielten opetuksen tavoitteissa painotettu aiempaa vahvemmin rohkeutta hyödyntää kielitaitoa niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-ajallakin. Suullisen kielitaidon testaaminen on myös ylioppilastutkinnon kehittämisen työlistalla.

“Nämä ovat ehdottomasti askeleita oikeaan suuntaan. Kaikkien oppiaineiden tulee antaa koulun ulkopuolella hyödynnettäviä valmiuksia, mutta kielten opiskelussa tämä korostuu erityisesti. Ihmisten, tavaroiden ja ajatusten liikkuessa yhä enemmän yli rajojen tarvitaan taitoa ja ymmärrystä monikulttuuriseen kohtaamiseen”, Luukkainen kommentoi.

Toinen selkeästi erottuva trendi on kielivalintojen sukupuolittuneisuus: vaikka ero onkin kaventunut, edelleen saksan kirjoittajista kaksi kolmasosaa on naisia ja ranskan kirjoittajista jopa lähes 80 prosenttia.

Iloinen poikkeus tilastoissa on venäjän kielen kirjoittajien määrän maltillinen kasvu. Venäjän kielen suosio voi tulevaisuudessa lisääntyä yhä enemmän, sillä eduskunta käsittelee tänä syksynä perusasteen kielikokeilua, jossa kokeiluun osallistuville perusopetuksen oppimäärään ei sisälly pakollista toista kotimaista kieltä.
“Aikanaan kokeilua on laajennettava myös lukioon kokeilun piirissä olevien siirtyessä toiselle asteelle. Tuolloin vasta päästään tarkastelemaan miten lisääntyvä vapaavalintaisuus vaikuttaa kirjoitettavien kielten määrään”, Luukkainen muistuttaa.