Browse Category by Saimaan ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja Saimaan ammattikorkeakouluun perusteilla yhteinen kielikeskus

Tuore selvitystyö ehdottaa perustettavaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen toteuttamaan kielten ja viestinnän opetusta. Tulevan Skinnarilan kielikeskuksen toiminnasta vastaisi Saimaan AMK.

Päätösehdotus käsitellään molempien korkeakoulujen hallituksissa marraskuun aikana. Jos ehdotus yhteisen kielikeskuksen perustamisesta hyväksytään, opetustarjonnan suunnittelu käynnistyy välittömästi päätösten jälkeen. Päätösehdotuksen hyväksyminen tarkoittaisi, että LUT:n kielikeskuksen työntekijät siirtyisivät liikkeen luovutuksen yhteydessä vanhoina työntekijöinä Saimaan amk:n palvelukseen 2017 vuoden tammikuussa. Ehdotuksen mukaan kielten opetuksen operatiivinen toiminta jatkuu ennallaan kevään 2017 ajan.

”Yhteinen kielikeskus lisää koko Skinnarilan kampuksen houkuttelevuutta, ja mahdollistaa kielitarjonnan laajentamisen uusiin maailman valtakieliin ja -kulttuureihin,” sanoo LUT:n provost Liisa-Maija Sainio.

”Visiona on, että Skinnarilan kielikeskus on vahva ja opiskelijoille vetovoimainen yksikkö, jonka opetuksen korkea laatu kielten, viestinnän ja kulttuurin opetuksessa tunnetaan ympäri Suomea,” vahvistaa osaltaan myös Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä.

Uuden kielikeskuksen luokkaopetuksessa tavoiteryhmäkoko on pääsääntöisesti noin 25–35 opiskelijaa. Opetuksessa käytettäisi ja kokeiltaisi joustavasti sekä monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Tavoitteena on myös panostaa verkko-opetuksen kehittämiseen ja kielikeskuksen opettajien aktiiviseen kansainväliseen toimintaan ja vaihtoon.

Päätösehdotus yhteisen kielikeskuksen perustamisesta syntyi yhdistämistä selvittäneiden työryhmien loppuraportin perusteella. Toiminnallinen selvitys osoitti, että yhteinen kielikeskus vastaa paremmin kielikeskusten toimintojen kehittämistarpeisiin kuin niiden erillisinä jatkaminen. Laskennallinen selvitys puolestaan osoitti, että AMK:n organisaatiossa yhteisen kielikeskuksen kokonaiskustannukset ovat alhaisemmat kuitenkin samalla mahdollistaen laajemman kehittämistoiminnan.

Selvitystyö tehtiin kahdessa ryhmässä. Ensimmäinen, kielten ja viestinnän opetuksen integraatioryhmä, kävi keskusteluja eri kieliryhmien sekä opiskelijoiden kanssa. Ryhmä kuuli lisäksi kunkin opettajan henkilökohtaisen näkemyksen. Toinen, työnantajaryhmä selvitti kolmen erilaisen yhteistyövaihtoehdon kustannukset ja teki arvion toiminnan konseptoinnista eri vaihtoehdoissa. Kolme mahdollista etenemisvaihtoehtoa olivat: kielikeskukset jatkavat toimintaansa nykymallilla, Saimaan AMK ottaa vetovastuun yhteisestä kielikeskustoiminnasta tai LUT ottaa vetovastuun yhteisestä kielikeskustoiminnasta.

 

Saimaan ammattikorkeakoulu

Ehdotus Saimian omistuksen siirrosta omistajien päätettäväksi

Lappeenrannan ja Imatran virkamiehet sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ovat laatineet ehdotuksen mallista, jolla Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n (Saimia) omistus voisi siirtyä nykyisiltä omistajilta, eli Etelä‐Karjalan maakunnan kunnilta ja LUT:lta kokonaan LUT:lle. Ehdotus lähtee seuraavaksi omistajien, eli Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden, Parikkalan, Rautjärven, Taipalsaaren, Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin kuntien sekä LUT:n päätettäväksi.

Ehdotus omistuksen siirtymisestä liittyy LUT‐konsernin rakentamiseen. Tavoite on, että vuoden 2018 alusta toimintansa käynnistää LUT‐konserni, jota johdetaan yhtenä  kokonaisuutena. Se edellyttää Saimian omistuksen siirtymistä LUT:lle. Omistajille esiteltävässä ehdotuksessa kuntien osakeomistus muutetaan kuntien ja Saimian välisellä sopimuksella pääomalainaksi. Ehdotettu järjestely ei aiheuta kunnille alaskirjauksia, luovutus on vastikkeeton ja määräysvalta siirtyy LUT:lle. Omistusjärjestelyn toteutuminen edellyttää omistajien päätöksien lisäksi, että siirtoon liittyvät eläkeasiat saadaan ratkaistua.

LUT:n, Saimian ja kuntien tavoitteena on rakentaa Kaakkois‐Suomeen uudenlainen korkeakoulukeskittymä, jossa kansainvälisen mallin mukaisesti ammattikorkeakoulu eli college toimii yliopiston akateemisten yksiköiden rinnalla. Konsernista rakennetaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukas, houkutteleva ja monipuolinen keskittymä. LUT vastaa konsernissa edelleen tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistotasoisesta korkeakoulutuksesta. Ammattikorkeakoulu tekee soveltavaa tutkimusta ja tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoja. Molemmat korkeakoulut tuottavat edelleen niille annettujen tutkinto‐oikeuksien mukaisia tutkintoja.

Konserni vahvistaa kampusta, tuo alueelle elinvoimaa, synnyttää uutta liiketoimintaa, mahdollistaa älykkään monialaisuuden, lisää tarjontaa opiskelijoille ja tehostaa toimintaa. LUT ja Saimia ovat valtakunnallisesti olleet edelläkävijöitä korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisessä. Skinnarilan kampuksella toimii yhteinen tiedekirjasto ja Kampusravintolat Oy. Lisäksi yhteisesti omistettu Green Campus Innovations kehittää koko kampuksen osaamiseen perustuvaa uutta yritystoimintaa. Myös tietohallinnossa ja hyvinvointipalveluissa on jo tehty yhteistyötä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu selvittävät yhteistyötä kielten opetuksessa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) aikovat tiivistää yhteistyötään kielten ja viestinnän opetuksessa. Asian mahdollistava laki tuli voimaan 1. elokuuta 2016. Yhteistyön tiivistäminen on osa Suomen hallituksen korkeakoulukentältä edellyttämää rakenteellista kehittämistä.

LUT ja Saimia aikovat selvittää eri vaihtoehtoja yleisen kielten opetuksen järjestämisessä. Korkeakoulujen hallitukset päättävät mahdollisesta valmistelutyön aloittamisesta ja aikataulusta syyskuussa. Vaihtoehtoina on, että molemmat järjestävät oman kielten opetuksen kuten tähänkin asti, tai että jompikumpi korkeakouluista järjestää sen kokonaisuudessaan.

Saimia on ilmaissut halukkuutensa ottaa kokonaisvastuun koko kampuksen kielten opetuksen järjestämisestä. Saimian kielikeskus järjestäisi sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun yleisen kielten opetuksen. Sekä Saimiassa että LUT:ssa kielten opettajilla on samat pätevyysvaatimukset. Kummassakaan korkeakoulussa kieliä ei opeteta pääaineena, vaan kieliopinnot ovat osa tutkintovaatimuksia ja tärkeä osa työelämävalmiuksia.

”Tarkoituksemme on tarjota monipuolinen ja laadukas kielten opetus jatkossakin kaikille opiskelijoille mahdollisimman tehokkaasti. LUT:n tavoitteena on, että nykyinen kielivalikoima ja kurssitarjonta laajenee ilman, että kustannukset kasvavat”, LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

”Voimien yhdistämisellä on mahdollista nostaa kielten opetuksen laatua merkittävästi. Vastaavasta toimintojen yhdistämisestähän meillä on erittäin myönteisiä kokemuksia jo kirjastojen yhdistämisestä viisi vuotta sitten. Laatu parani moninkertaiseksi, ja kustannukset pysyivät kurissa”, Saimian rehtori Anneli Pirttilä sanoo.

LUT ja Saimia perustavat LUT-konsernin, joka aloittaa toimintansa 1.1.2018. LUT vastaa edelleen tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistotasoisesta korkeakoulutuksesta. Ammattikorkeakoulu tekee soveltavaa tutkimusta ja tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoja. Molemmat korkeakoulut tuottavat edelleen heille annettujen tutkinto-oikeuksien mukaisia tutkintoja. Konsernilla tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukasta, houkuttelevaa ja monipuolista korkeakoulukeskittymää, jossa hyödynnetään koko kampuksen koulutuksen ja tutkimuksen osaamista.