Browse Category by Nimitykset
Itä-Suomen yliopisto, Nimitykset

Tuulikki Kurki Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professoriksi

Kulttuurin tutkimuksesta laajempia näkökulmia yhteiskunnallisiin aiheisiin

Kulttuurin tutkimuksen näkökulmat lisäävät myös empatiaa ja auttavat ymmärtämään yksilöiden lähtökohtia ja kulttuurisia taustoja.

Tuulikki Kurki aloitti tämän vuoden alussa Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimuksen professorina. Professuurin taustalla on 1980-luvulla perustettu perinteentutkimuksen professuuri, joka on nyt muotoiltu hieman uudestaan kulttuurisen muutoksen professuuriksi.

– Vastuualueinani ovat yhä perinteentutkimuksen sekä kulttuuriantropologian oppiaineet, mutta iloitsen siitä, että nyt professorin nimikkeessä mainitaan erikseen muutoksen näkökulma. Se antaa hienoja mahdollisuuksia viedä näitä oppiaineita eteenpäin ja etsiä yhtymäkohtia muihinkin kulttuurin piirissä toimiviin oppiaineisiin, sanoo Kurki.

Hänen omat juurensa ovat perinteentutkimuksessa, vaikka hänen toimipaikkansa on viimeiset 12 vuotta ollutkin Karjalan tutkimuslaitos.

– Se on ollut näköalapaikka tätä professuuria varten, sillä sen aikana sain hyvän kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia kulttuurintutkimuksella on monitieteisessä yhteisössä, ja miten se täydentää erilaisia tutkimusnäkökulmia.

Ajankohtaista tutkimusta

Muutoksen näkökulma on Kurjen mukaan kulttuurintutkimuksen kentällä erityisen ajankohtainen.

– Uskon että monen asian ymmärtäminen helpottuisi, jos niitä tarkasteltaisiin kulttuurisen muutoksen näkökulmasta. Koska kulttuurimme määrittää pitkälti sen, miten ymmärrämme itsemme ja ympäröivän maailman, voisi esimerkiksi maahanmuuttoon ja muihin vastaaviin yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää problematiikkaa ymmärtää helpommin ja monipuolisemmin, jos tarkastelisimme niitä myös kulttuurisen muutoksen näkökulmasta.

Tämä auttaisi meitä myös näkemään ihmiset yksilöinä ja hahmottamaan heidän lähtökohtiaan. Ehkä silloin myös ymmärtäisimme paremmin heidän kulttuurisia taustojaan ja valintojaan.

– Uskon myös, että se lieventäisi osaltaan tällä hetkellä valitettavan polarisoitunutta yhteiskunnallista keskustelua.

Liikkuvuus lisää rajatutkimuksen tarvetta

Yksi Itä-Suomen yliopiston strategisista profiilialueista keskittyy rajatutkimukseen. Tuulikki Kurki on tehnyt rajoihin liittyvää tutkimusta jo kymmenisen vuotta.

– Monitieteinen rajatutkimus on erityisen tärkeää juuri nyt, kun liikkuvuus on lisääntynyt sekä globaalisti mutta myös alueellisesti. Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan muun muassa, mitä vaikutuksia rajojen ylittämisellä on yksilöille ja ihmisryhmille. Aihetta voidaan tarkastella esimerkiksi yhteiskuntatieteen tai sosiologian näkökulmista, mutta kulttuurintutkimuksen näkökulmat täydentävät niitäkin tulokulmia.

Kulttuurinen näkökulma tuo esiin yksilön ja hänen elämänpiirinsä sekä rajan vaikutukset siihen. Rajan ei tarvitse aina olla konkreettinen ja näkyvä, vaan se voidaan ymmärtää esimerkiksi poliittisena ilmiönä tai yhteiskunnallisena konseptina.

– Ihmiset ylittävät arjessaan monia erilaisia rajoja. Ne voivat liittyä sosiaalisiin, kielellisiin tai kulttuurisiin rajoihin. Lisäksi esimerkiksi sukupuoli tai sosioekonominen tausta monen muun tekijän ohella voivat luoda rajoja eri tilanteissa.

Uudenlaista tieteen popularisointia

Kurki johtaa Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -hanketta, joka toteutti vuosi sitten näyttelyn Pohjois-Karjalan museoon. Näyttely koostui Itä-Suomessa asuvien, sieltä pois muuttaneiden ja sinne muualta muuttaneiden ihmisten mukana erilaisten rajojen yli kulkeneista esineistä ja esineisiin liittyvistä kertomuksista.

– Näyttely oli hyvä esimerkki siitä, miten tutkimuksellista tietoa voidaan tuoda laajempaan tietoisuuteen uudella ja erilaisella tavalla. Tutkimuksessa kerättyihin tarinoihin oli helppo eläytyä, kun asioihin ja esineisiin pääsi tutustumaan konkreettisesti.

Konkreettinen lähestyminen lisää myös empaattista ymmärrystä.

Kurki kuuluu tutkijaverkostoon, jossa pohditaan yhdessä, miten etenkin yhteiskunnallisen ja kulttuurin tutkimuksen aiheita voitaisiin tuoda laajempaan tietoisuuteen erilaisilla julkaisemisen tavoilla.

– Uudenlaiset ja yllättävätkin tieteen esitystavat saavuttavat yleisönsä paljon paremmin kuin vaikkapa yksittäinen tutkimusartikkeli verkossa. Haluankin olla osaltani tuomassa näitä kokemuksellisia näkökulmia tulevaisuudessa enemmän esiin.

Kadonnut kinnas -virtuaalinäyttely verkossa: https://www.360panorama.fi/360KadonnutKinnas/

Tuulikki Kurki

 • Kulttuurintutkimuksen, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus, professori, Itä-Suomen yliopisto 1.1.2021–
 • Filosofian tohtori, Joensuun yliopisto, 2002

Tärkeimmät tehtävät

 • Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, yliopistotutkija (kulttuurintutkimus), 2008–2020
 • Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen varajohtaja, 2016–2020
 • Joensuun yliopisto, post-doc tutkija, 2003–2007
Nimitykset, Vaasan yliopisto

Arto Ojala Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professoriksi

Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professorilla Arto Ojalalla on laajaa kokemusta poikkitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on valittu Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professoriksi. Hän on aloittanut tehtävässään helmikuun alussa.

Ojala on aiemmin toiminut yliopistonlehtorina ja post doc -tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2008 Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan tietojärjestelmätiede. Ojalalla on tietojohtamisen dosentin arvo Tampereen yliopistosta sekä yrittäjyyden dosentin arvo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Poikkitieteellinen osaaja

Perusteina valinnalle professoriksi olivat Ojalan vahva opetus- ja ohjauskokemus, tutkimukselliset ansiot kansainvälisen liiketoiminnan alalla sekä laaja kokemus poikkitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

– Tutkimukseni on poikkileikkaus kansainvälistä liiketoimintaa, tietojärjestelmätieteitä ja yrittäjyyttä. Kansainvälinen liiketoiminta on ollut aina kiinnostukseni kohteena, jo väitöskirjani käsitteli kansainvälistä liiketoimintaa ohjelmistoyritysten kontekstissa, sanoo Ojala.

Tällä hetkellä Ojala tutkii sekä suomalaisia että japanilaisia teknologiayrityksiä. Kansainvälistymisen lisäksi hänen tutkimuksensa keskittyy näiden yritysten digitaaliseen transformaatioon ja sen vaikutuksiin yrityksien liiketoiminta ja hinnoittelu -malleissa.

– Vaikka digitalisaatio helpottaa monien yritysten kansainvälistymistä ja mahdollistaa palveluiden globaalin jakelun, ei tästä ole paljoa hyötyä, jos asiakkaat eivät löydä tai tule tietoisiksi yrityksen myymistä palveluista. Lisäksi digitalisaatio tuo uusia teknologisia ja strategisia esteitä, joista yritysten tulee selvitä perinteisten esteiden, kuten kulttuurierojen ja lainsäädännön lisäksi. Monesti yrittäjä ei myöskään voi olla varma, mikä teknologinen ratkaisu toimii parhaiten yrityksen kansainvälistyessä. Tällöin paras vaihtoehto on haettava kokeilemalla eri ratkaisuja ja ennakoimalla eri teknologioiden kehitystä, Ojala tarkentaa.

Vaasan yliopistoon Ojalaa innosti hyvätasoinen kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus. Yliopiston sijaintikin on hyvä, sillä Ojala on kotoisin Kauhajoelta, Etelä-Pohjanmaalta.

– Vaasan yliopistossa tehdään erinomaista tutkimusta kansainvälisessä liiketoiminnassa. Lisäksi Vaasan yliopisto on hyvin poikkitieteellinen, mikä sopii hyvin omaan poikkitieteelliseen tutkimustaustaani. Olin seurannut jo pidempään, millaisia työtehtäviä Vaasan yliopistossa on tarjolla, Ojala kertoo.

Energia-alaan ja kestävään kehitykseen liittyvää kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusta

Kansainvälisen liiketoiminnan professuuri on tutkimuspainotteinen ja sijoittuu markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön. Tutkimuksellisesti Ojalan professuuri liittyy yliopiston VEBIC-tutkimusalustaan eli energiaan ja kestävään kehitykseen.

– Olen erittäin kiinnostunut aihepiiristä, se on tärkeä ja nouseva tulevaisuuden ala. Tässä tutkimuksessa pystyn hyödyntämään asiantuntemustani teknologiayritysten liiketoiminnasta. Uuden teknologiat ja digitalisaatio mahdollistavat keinoja, joiden kautta yritykset pystyvät edistämään kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta liiketoiminnassaan.

Fakta

Nimi: Arto Ojala
Syntynyt: 1976, Kauhajoki
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori, Jyväskylän yliopisto 2008
Ura: 15 vuotta Jyväskylän yliopistossa eri tehtävissä.
Perhe: Vaimo, 3 lasta ja koira.
Harrastukset: Lukeminen, kuntosali, lenkkeily ja musiikki.
Yllättävää: Toimin kaksostyttärieni Ainon ja Nooran musiikkimanagerina ja olen mukana joidenkin kappaleiden sanoituksissa.

Nimitykset, Oulun yliopisto

Liisa Jaakonsaari Oulun yliopiston hallitukseen

Kuva: liisajaakonsaari.fi

Euroopan parlamentista jättäytyvä poliitikko Liisa Jaakonsaari on valittu Oulun yliopiston hallitukseen vuoden 2023 loppuun saakka. Yliopiston kollegio päätti asiasta 27.5.2019. Jaakonsaari korvaa hallituksessa Pasi Sahlbergin, joka jäi pois hallitustyöskentelystä viime vuonna.

Liisa Jaakonsaarella on pitkä poliittinen ura Euroopan parlamentin jäsenenä ja Oulun vaalipiirin kansanedustajana. Hän on urallaan toiminut muun muassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, työministerinä, SDP:n ja sen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana sekä useissa näkyvissä luottamustoimissa Suomessa ja maailmalla. Hän on myös Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja.

Jaakonsaari on syntynyt ja kasvanut Oulussa ja hän asuu Oulun Raksilassa.

”Tartun todella mielelläni tähän haasteelliseen ja mielenkiintoiseen tehtävään. Osaamisen taso on nousussa sekä Euroopassa että Suomessa, ja on tärkeää puolustaa tiedettä ja tutkimusta samoin kuin hienoa pohjoissuomalaista instituutiota, yliopistoa”, Jaakonsaari toteaa.

Nimitykset

Minna Hyytiäisestä Taiteen perusopetusliiton uusi puheenjohtaja

Taiteen perusopetusliiton puheenjohtaja toivoisi kulttuuriharrastuksen olevan jokaisen suomalaisen lapsen ja nuoren saavutettavissa.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen valittiin vuosikokouksessa Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hyytiäinen toimi aikaisemmin liiton varapuheenjohtajana.

Taiteen perusopetus on vapaa-ajalla annettavaa, ensisijaisesti lapsille ja nuorilla suunnattua taidekasvatusta. Se on tavoitteellista ja sitä ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma. Opetuksella on monessa kunnassa pitkät ja hienot perinteet.

”Taiteen perusopetus on ainutlaatuinen ja vakiintunut suomalainen taiteen opetuksen instituutio, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä. Sitä kannattaa vaalia ja kehittää edelleen. Missään muualla ei ole Suomen kaltaista järjestelmää. Koulutetut opettajat ja vakiintuneet tekemisen perinteet varmistavat, että opettaminen on ammattimaista, luotettavaa ja jatkuvaa” toteaa Hyytiäinen.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta.

Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Nämä taidot ovat myös tärkeitä tulevaisuuden työelämässä. Globaalissa kilpailussa luovien ratkaisujen soveltaminen on välttämätöntä Suomen tulevaisuuden menestyksen kannalta.

”Toisaalta taideharrastus lisää myös hyvinvointia ja osallisuutta. Monelle nuorelle se on tapa purkaa stressiä ja taide antaa keinoja purkaa paineita.”

Taiteen tekeminen, sen opetukseen osallistuminen ja kuluttaminen antavat ihmisille merkityksen tunnetta, jota ei muualta saa. Positiiviset kerrannaisvaikutukset ulottuvat yhteiskunnassamme tutkitusti pitkälle tulevaan.

Liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Jokaisella lapsella tulisi olla siihen mahdollisuus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Käynnissä olevilta hallitusohjelmaneuvotteluilta Hyytiäinen toivoo, että taiteen perusopetuksen rahoitukseen kiinnitettäisiin huomiota.

”Eri tahojen laatimat laskelmat ovat osoittaneet, että 15 miljoonan euron lisäyksellä taiteen perusopetus voidaan tuoda yhä useamman lapsen ja nuoren saataville. Taiteen perusopetuksen kysyntä on huomattavasti laajempaa kuin sen tarjonta. Lisärahalla turvataan eri puolille maata alueelliset erityistarpeet huomioonottava harrastuksen jatkuvuus ja laatu sekä kohtuulliset oppilasmaksut. Rahoituksen lisäyksellä nykyistä useampi lapsi saa mahdollisuuden harrastaa turvallisissa ja asianmukaisissa tiloissa ammattitaitoisten opettajien ohjaamina. Esitetty lisäresurssi on erittäin kohtuullinen ja se palautuu yhteiskuntaan moninkertaisena lasten ja nuorten kasvaessa tasapainoiseen aikuisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.”

Nimitykset, Vaasan yliopisto

Helinä Saarela Vaasan yliopiston dekaaniksi

KTT Helinä Saarela, 49, on nimitetty Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön dekaaniksi. Hän aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta 2018.

Saarela työskentelee tällä hetkellä johtajana OP Osuuskunnassa Osuuspankkien johtamisen tuki -osastolla. Hän on myös aiemmin toiminut useissa pankki- ja rahoitusalan johtamistehtävissä, muun muassa pankinjohtajana ja sijoitusjohtajana.

– Laskentatoimi ja rahoitus ovat yliopistomme perinteisiä vahvuusalueita, joita haluamme edelleen vahvistaa. Helinä Saarelalla on pitkä ja monipuolinen työkokemus rahoitussektorin johtotehtävistä. Hän on myös väitellyt rahoituksen alalta. Saarelan monipuolinen kokemus ja verkostot tuovat merkittävää lisäarvoa myös yliopiston johtoryhmän käyttöön, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Saarela on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi rahoituksen oppiaineesta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2014. Hänen dekaanikautensa kestää 31.12.2021 saakka.

– Olen tulossa Vaasaan erittäin innostuneena ja kiitollisena saadessani tuoda panokseni Vaasan yliopiston toimintaan. Toimintatapaani leimaa ”yhdessä olemme enemmän” -ajattelu. Se tarkoittaa, että haluan osallistaa niin henkilöstöä, opiskelijoita kuin yhteistyökumppaneitakin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Uskon, että näin toimien pystymme yliopistona parhaiten tuottamaan hyötyä yhteiskunnalle, kertoo Helinä Saarela.

Dekaani johtaa akateemisen yksikön toimintaa, vastaa sen tuloksellisuudesta, taloudesta ja tehokkuudesta sekä toimii yksikön työntekijöiden esimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös tieteenalojen kehittäminen ja monitieteellisten tutkimusalustojen toiminnan edistäminen. Dekaani vastaa koulutusohjelmien laadun kehittämisestä ja valvomisesta.

Nimitykset, Vaasan yliopisto

Annukka Jokipii Vaasan yliopiston vararehtoriksi

Professori, KTT Annukka Jokipii, 42, on nimitetty Vaasan yliopiston vararehtoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2018.

Jokipii työskentelee tällä hetkellä Vaasan yliopiston laskentatoimen professorina. Hän on tehnyt menestyksekkään uran Vaasan yliopiston palveluksessa vuodesta 1998 lähtien tutkimuksessa ja opetuksessa sekä sen kehittämisessä. Hän on toiminut muun muassa tutkijatohtorina, akatemiatutkijana ja yliopistotutkijana sekä laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelmavastaavana. Jokipiin tutkimusaiheet ovat keskittyneet sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen sekä yrityksissä havaittuihin väärinkäytöksiin. Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys.

Vaasan yliopiston vararehtori tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin kanssa strategisessa suunnittelussa ja toimii hänen sijaisenaan. Vararehtori vastaa tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä ja johtaa koulutuksen kehittämistä. Hän seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Lisäksi vararehtori edustaa aktiivisesti yliopistoa tutkimuksen ja opetuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

– Annukka Jokipii tuo uudistuvaan toimintaamme vahvan yliopistokentän tuntemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä otetta sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Vapaa-aikanaan Jokipii harrastaa reserviläistoimintaa. Hän on suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja ollut Kosovossa rauhanturvaajana. Jokipii toimii Euroopan reservin aliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön lakivaliokunnan puheenjohtajana kaudella 2016–2018.

Jyväskylän yliopisto, Nimitykset

Keijo Hämäläinen Jyväskylän yliopiston rehtoriksi

keijohamalainen

Jyväskylän yliopiston hallitus on nimittänyt professori Keijo Hämäläisen yliopiston rehtorin tehtävään viisivuotiskaudelle 1.8.2017- 31.7.2022.

– Rehtorin tehtävä kiinnosti ilahduttavan laajaa ja korkeatasoista hakijajoukkoa. Hallitus on erittäin tyytyväinen saatuaan parhaan mahdollisen rehtorin yliopistollemme. Yliopiston johto on jatkossakin hyvissä käsissä, hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff kuvailee.

Keijo Hämäläinen toimii parhaillaan Helsingin yliopiston päätoimisena vararehtorina. Tätä ennen hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina (2010-2013) ja fysiikan professorina vuodesta 2002 lähtien Helsingin yliopistossa. Hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä ulkomailla useiden vuosien ajan mm. USA:ssa (Brookhaven National Laboratory) ja Ranskassa (Grenoble).

Hämäläinen toimii lukuisissa kansallisissa luottamustehtävissä, kuten Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan jäsenenä, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen neuvottelukuntien jäsenenä. Kansainvälisiin tehtäviin lukeutuvat mm. jäsenyydet yhteiseurooppalaisen synkrotroni-säteilytutkimuslaitoksen (ESRF) hallintoneuvostossa ja usean eurooppalaisen tutkimusinstituutin tutkimusneuvostoissa. Hämäläinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hän on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon 2002. Hänet on kutsuttu Keskisuomalaisen osakunnan inspehtoriksi 2017 ja valittu Helsingin yliopiston vuoden viestijäksi 2010 sekä fysiikan laitoksen vuoden opettajaksi kolme kertaa.

Hämäläinen on syntynyt Viitasaarella ja kirjoittanut ylioppilaaksi Suolahden lukiosta 1982. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi fysiikasta 1990 Helsingin yliopistossa.

– On hienoa palata kotiseudulle johtamaan erinomaista yliopistoa ja tuoda omien kokemusten kautta näkemyksiä sen kehittämiseen. Toivon, että aiemmissa tehtävissäni luotujen verkostojen avulla pystyn myös vahvistamaan Jyväskylän asemaa kansallisessa korkeakoulukentässä, Keijo Hämäläinen toteaa.

Rehtorin tehtävä vapautuu, kun rehtori Matti Mannisen toimikausi päättyy 31.7.2017.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nimitykset

Xamkin hallitus on nimitetty, puheenjohtajaksi Jyrki Koivikko

medium_jyrki-koivikko_008_jpg

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa 1.1.2017 Jyrki Koivikko.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous valitsi osakeyhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2017 alkaen.  Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Koivikko Mikkelistä ja varapuheenjohtajaksi Jussi Lehtinen Kotkasta.

Hallituksen puheenjohtajana aloittava Koivikko on 50-vuotias Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yhteiskuntasuhteiden kappalainen. Koivikko toimi 2003 – 2012 Ristiinan kirkkoherrana ja siirtyi kuntaliitoksen jälkeen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.

Yhtiökokous päätti osakassopimuksen mukaisesti, että hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja jatkaa toimintaa seuraavat neljä vuotta, eli koko seuraavan kuntavaalikauden. Tästä poikkeuksena ovat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat, joilla on lyhyempi toimikausi.

Hallituksen kokoonpano

 • Puheenjohtaja Jyrki Koivikko, Mikkeli
 • Varapuheenjohtaja Jussi Lehtinen, Kotka
 • Anja Eerola, Kotka
 • Kirsi Torikka, Savonlinna
 • Kimmo Jokiranta, Kouvola
 • Pirkko Rahikainen, Mikkeli
 • Henkilöstön edustaja Jarmo Tuunanen
 • Opiskelijoiden edustaja Santeri Roivas

Hallitus edustaa laaja-alaisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta ja sen jäsenillä on monipuolista työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Yksi jäsen on valittu ammattikorkeakoulun henkilöstön ja yksi opiskelijoiden keskuudesta.

Nimitykset, Oulun yliopisto

KM Jarmo Okkonen Oulun yliopiston henkilöstöjohtajaksi

Kasvatustieteen maisteri Jarmo Okkonen on valittu Oulun yliopiston henkilöstöjohtajaksi.

Jarmo Okkosella on runsaan 17 vuoden kokemus erilaisista yritysten henkilöstöhallinnon johtamis- ja kehittämistehtävistä. Hän siirtyy Oulun yliopistoon Stora Enson Veitsiluodon tehtaan henkilöstöpäällikön tehtävästä. Aiemmin Okkonen on toiminut pitkään muun muassa Nokia Oyj:n eri yksiköissä henkilöstöjohtamisen vastuutehtävissä. Okkonen on toiminut myös yrittäjänä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen konsultointiyrityksessä.

”Uudistuvassa yliopistossa korostuu henkilöstön osaaminen. Henkilöstöjohtajan valinnassa painotettiin monipuolista kokemusta henkilöstöjohtamisesta, erityisesti osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisestä”, rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Jarmo Okkonen aloittaa tehtävässään 1.11.2016.

Koulutukseltaan Okkonen on kasvatustieteen maisteri ja hän on valmistunut Oulun yliopistosta 1992. Edellisen henkilöstöjohtajan eläköitymisen vuoksi täytettyyn tehtävään oli 56 hakijaa.

Nimitykset, Poliisiammattikorkeakoulu

Marko Viitanen nimitettiin Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi

1cedURWl

Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi on nimitetty oikeustieteen tohtori Marko Viitanen 1.10.2016 lukien. Viitanen toimii tällä hetkellä sisäministeriön poliisiosastolla poliisijohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sisäministeriön lainsäädäntöjohtajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa, Keskusrikospoliisissa, Poliisiammattikorkeakoulussa ja eri poliisilaitoksilla.

Virkaa haki kaikkiaan 18 henkilöä. Määräaikainen virka tuli hakuun, kun Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg siirtyi sisäministeriöön projektijohtajaksi 31.5.2017 asti.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin tehtävänä on muun muassa johtaa ja kehittää Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa, vastata poliisialaan liittyvästä koulutus- ja tutkimustoiminnasta ja sen kehittämisestä. Rehtori tekee myös opiskelijavalintaa koskevat päätökset sekä huolehtii oppilaitosyhteistyön ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä.

Tampereen Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu vastaa Poliisihallituksen alaisuudessa poliisialan ammattikorkeakoulutuksesta, poliisin jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä poliisin peruskoulutuksesta. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa myös poliisin valtakunnallisen koulutuksen järjestämisestä sekä tutkimustoiminnasta.