Browse Author by kerttuvali
Kannanotot

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Sivistystyönantajat osoittaa välinpitämättömyyttä henkilöstöstä ja opiskelijoista

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen Kuva Jarkko Mikkonen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen paheksuu Sivistystyönantajien päätöstä hylätä yliopistojen sovintoesitys.

– Sovintoesityksen hylkäys kertoo, kuinka vieraantunut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työnantaja on henkilöstönsä tilanteesta. On selvää, ettei sovintoesityksen sisältö tule enää riittämään myöskään henkilöstölle, Luukkainen huomauttaa.

Työnantajan kaatama sovintoesitys oli Luukkaisen mielestä tasapuolisesti laadittu sekä työnantajan että työntekijöiden näkökulmasta. Sovittelija Janne Metsämäen ehdotus olisi kelvannut henkilöstöä edustaville JUKO:lle, Pardialle ja JHL:lle.

Työntekijät jättivät samalla sovittelijalle ja Sivistystyönantajille uuden lakkovaroituksen. Työt keskeytyvät seitsemässä yliopistossa ja niiden harjoittelukouluissa 14.3., ellei sitä ennen päästä sopuun.

Ensimmäisenä lakossa ovat Helsingin yliopisto ja sen kaksi harjoittelukoulua 28.2. Työt keskeytyvät kuudessa muussa yliopistossa 7.3.

Yksityisen opetusalan sovittelu jatkuu

OAJ:n jäsenistä myös yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat ovat edelleen vailla neuvottelutulosta. Koska sopua Sivistystyönantajien kanssa ei saavutettu neuvotellen, ratkaisua on jouduttu hakemaan lakonuhkien ja sovittelun tietä.

Ellei sopua työehdoista synny, yksityisen opetusalan lakko alkaa 5.3. viidessä Etelä-Suomen ammatillisessa oppilaitoksessa ja neljässä ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Lakko laajenee 12.3. viiteentoista helsinkiläiseen yksityiseen kouluun ja lukioon. Ylioppilaskirjoituksiin vaikuttaisi nyt myös yliopistojen yhteydessä toimivien harjoittelukoulujen lakko.

Luukkainen pelkää, että Sivistystyönantajien välinpitämättömyys heijastuu myös nuorten mahdollisuuksiin keskittyä rauhassa ylioppilaskirjoituksiin.

OAJ ei vaadi ylimääräistä

– Opettajat tuottavat työllään korkeaa osaamista maahamme. Ei ole mitään perustetta sille, että juuri tätä joukkoa kohdeltaisiin huonommin kuin muita palkansaajia. OAJ ja muut ammattiliitot eivät ole vaatineet ylimääräistä, vaan samantasoista ratkaisua kuin muillekin palkansaajille on sovittu. Tämä ei vaan käy Sivistystyönantajille.

Luukkainen muistuttaa, että OAJ ei lakkoja halua, eikä ole niihin pyrkinyt.

Myös yksityisen sosiaalipalvelualan piirissä työskenteleviä lastentarhanopettajia, päiväkodinjohtajia ja muuta päiväkotien henkilöstöä koskee lakonuhka 7.–8. maaliskuuta.

Yleiset Uutiset

Uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei pääse korkeakouluun – tulppa opiskelijavirrassa luo mielenterveysongelmia ja estää “Suomi maailman osaavin kansa” -tavoitteen toteutumista

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää lausunnossaan, että korkeakouluasteen opiskelijapaikkoja lisätään selkeästi. Yleissivistävän toisen ja kolmannen asteen koulutuksen väliin on kehittynyt luonnollista opiskelijavirtausta ehkäisevä tulppa, joka aiheuttaa opiskelijoille mielenterveysongelmia sekä jarruttaa “Suomi maailman osaavin kansakunta 2020” -tavoitteen toteutumista.

On suuri ristiriita siinä, että samalla kun Suomen tavoitteena on olla “Maailman osaavin kansa 2020” ja nostaa koulutustasoa siten, että vuonna 2030 puolella 25 – 34-vuotiaiden ikäluokasta on korkea-asteen tutkinto, niin samaan aikaan uusista ylioppilaista peräti 70 prosenttia ei pääse jatko-opintoihin korkeakoulupaikkojen niukkuuden vuoksi. Tämä systeeminen ja epäviisas ongelma tulisi korjata.

Lukiolaisten kilpailu jaossa olevista korkeakoulupaikoista on kohtuuton ja luo täysin epätarkoituksenmukaista ahdistusta ja muita mielenterveyden häiriöitä lukiolaisissa. Kouluterveyskysely 2017 -selvityksen mukaan melkein viidesosa (18 %) lukiolaistytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Prässäävälle ja tulevaisuuden pelkoa aiheuttavalle lukio-opiskelulle on tehtävä jotain konkreettista. Suomi on jäänyt selvästi OECD-maiden keskiarvon alapuolelle korkeakoulutettujen osuudessa. Korkeakouluasteen opiskelijapaikkoja tulisi lisätä selkeästi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös koulutuksen saatavuuden turvaamiseen. Ydinkysymys on, miten valtiovalta aikoo tosiasiallisesti turvata uuden lukiolain pykälään neljä (4 §) kirjatun velvoitteen, että opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa lukiokoulutuksen riittävän valtakunnallisen ja alueellisen saatavuuden. Itä-Suomen aluehallintoviraston mielestä asiassa tarvitaan tarkempaa ja konkreettisempaa sääntelyä tai ministeriön toimintaohjeita, jotka tulisi säätää lukiolaissa tai alemman asteisessa säädöksessä.

Opiskelijoille tulevien selkeiden etujen ja oikeusturvahyödyn vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto kannattaa sitä, että jatkossa ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin velvollisuus järjestää kokeet myös uusijoille ja tutkinnon täydentäjille.

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisuudessaan (pdf, 129 kt)

Peruskoulu

Toisen kotimaisen kielen kokeiluun haki kuusi kuntaa

Kuusi kuntaa on hakenut kaikkiaan yhdeksälle peruskoululle lupaa osallistua kokeiluun, jossa koulut tarjoavat oppilailleen toisen kotimaisen kielen tilalla jonkin muun vieraan kielen opintoja. Kokeilu koskee 5. tai 6. luokan oppilaita, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun 1.8.2018 alkavana lukuvuonna.

Lupaa hakivat Jämsä, Kaustinen, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi. Savonlinna on hakenut lupaa neljälle koululle, muut kunnat yhdelle.

Ruotsinkielisiltä perusopetuksen järjestäjiltä ei tullut yhtään hakemusta.

Hakemusten perusteella mahdollisuutta tultaisiin tarjoamaan yhteensä 486 oppilaalle. Yleisin hakemuksissa tarjottava kieli on venäjä. Valittavaksi tarjotaan myös espanjaa, ranskaa ja saksaa. Kielet vaihtelevat paikkakunnittain.

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Sipilän hallituksen Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen. Eduskunta sääti toteuttamista varten erillisen kokeilulain, joka tuli voimaan vuoden 2018 alusta.

Opetushallitus tekee ehdotuksen kokeiluluvan saajista opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka tekee päätökset luvan saajista kevään aikana.

Koulutustilastot

Peruskouluja toiminnassa 2 300 kappaletta, yhtenäiskoulujen osuus kasvussa

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa oli toiminnassa 728 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 315 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,85 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 276 kappaletta, joista vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 19 prosenttia. Yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kymmenessä vuodessa kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2008–2017:

Peruskouluja oli toiminnassa 2 276 ja niissä opiskeli yhteensä 539 600 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 73 ja niissä oli 4 400 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 72. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 4, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 23 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 45. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Uudenmaan maakunnassa.

Peruskoulut ovat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Kymmenessä vuodessa vuosiluokat 1–6 käsittävien alakoulujen lukumäärä on vähentynyt 31 prosentilla, kun taas yhtenäiskoulujen määrä on kasvanut 56 prosentilla. Vuonna 2008 alakouluja oli 2 300 kappaletta, kun taas vuonna 2017 vastaava luku oli 1 589 kappaletta.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2017

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita2)
11 Peruskoulut 2 276 -63 539 600
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 73 -2 4 400
15 Lukiot 340 -2 109 500
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 28 100
21 Ammatilliset oppilaitokset 96 -3 179 100
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 26 -1 30 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 20 -3 27 600
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 200
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 -1 144 900
42 Yliopistot 14 157 800
43 Sotilaskorkeakoulut 1 1 000
61 Musiikkioppilaitokset 84 -1 64 100
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 9 000
63 Kansanopistot 73 -1 18 100
64 Kansalaisopistot 181 -3 464 400
65 Opintokeskukset 12 30 700
66 Kesäyliopistot 20 31 600
99 Muut oppilaitokset 6 400
Yhteensä 3 315 -80 1 846 100

 

Koulutuksen järjestäjiä oli 9 vähemmän kuin vuonna 2016. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 3 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimi Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2017 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 7 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 80 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2017 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,29 miljoonaa opiskelijaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, Esi- ja peruskouluopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus ja Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.

 

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Ylioppilastutkinto

Kevään ylioppilastutkinto alkaa äidinkielen tekstitaidon kokeella

Kevään 2018 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. helmikuuta äidinkielen tekstitaidon kokeella ja jatkuu keskiviikkona venäjän kielen pitkän ja lyhyen oppimäärän kuullunymmärtämiskokeilla. Tämän kevään jälkeen ei enää järjestetä erillisiä kuullunymmärtämiskokeita. Digitaalinen kielikoe suoritetaan yhtenä päivänä.

Kirjalliset kokeet alkavat 12. maaliskuuta, jolloin kirjoitetaan äidinkielen esseekoe sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeet. Kevään 2018 tutkinnon päättää saamen äidinkielen koe keskiviikkona 28. maaliskuuta. Jatkossa molemmat äidinkielen kokeet suoritetaan muiden kirjallisten kokeiden yhteydessä.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 40 894 kokelasta, noin 679 enemmän kuin keväällä 2017. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kaikkiaan tehdään 128 168 koesuoritusta eri aineissa.

Digitaaliset kokeet 

Keväällä 2018 uusina digitaalisesti kirjoitettavina aineina tulee englanti, espanja, italia, portugali, latina ja biologia. Yhteensä 61 021 koesuoritusta tehdään digitaalisesti keväällä 2018. Keväällä 2019 koko tutkinto on digitaalinen, kun myös matematiikan koe digitalisoituu.

Digitaaliset kokeet suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko oppilaan oma, lainattu tai koulun. Kokeen käyttöjärjestelmä käynnistetään kokelaan tietokoneelle USB-tikulta. Käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Koejärjestelmää on testattu ja harjoiteltu lukioissa laajasti keväästä 2015 alkaen.

Digitaalinen koe mahdollistaa uudentyyppisten aineistojen käytön, kuten liikkuvan kuvan ja äänen. Myös prosessikirjoittaminen helpottuu.

  • Syksyn koepäivät

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2018-koepaivat)

  • Syksyn 2016 ja 2017 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/stat/FB2018KT2001.pdf)

  • Ylioppilastutkinnon digitalisoitumisen aikataulu 2016-2019

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/aikataulu.pdf)

 

Yleiset Uutiset

Selvitys koulujen kesälomien siirron vaikutuksista valmistuu kevään aikana

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.)

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on käynnistänyt selvityksen koulujen kesälomien siirron taloudellisista vaikutuksista matkailuelinkeinolle.

– Nykyisillä loma-ajoilla annamme kilpailijamaillemme kilpailuvaltin. Koulujen alkaminen hiljentää kotimaanmatkailun jo elokuun alussa. Monet matkailupalvelut supistuvat ja osin sulkeutuvat juuri, kun ulkomaiset matkailijat Suomessa eniten liikkuvat. Sesongin pidentäminen loppupäästä olisi Suomen matkailuelinkeinolle ehdottoman tärkeää, Lintilä toteaa.

– Selvityksen tavoitteena on arvioida, kuinka suuri osa matkailutilinpidon esittämästä noin 14 miljardin matkailukysynnästä ajoittuu kesälomakaudelle, ja mikä vaikutus kesälomien siirtämisellä on matkailukysyntään, Lintilä kertoo.

Matkailu on merkittävä ja työllistävä elinkeino koko Suomessa. Se on myös yksi tulevaisuuden kasvualoista. Koulujen kesälomien siirtoa on selvitetty aiemminkin, mutta ei matkailun edistämisen tai kansantalouden näkökulmasta.

– Asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Mahdolliset loma-ajan muutokset vaativat tarkan pohdinnan ja siihen liittyvien asioiden perkaamisen. Toivonkin asiasta käytävän avointa julkista keskustelua, Lintilä painottaa.

Koulujen loma-aikojen muuttaminen on ollut matkailun edunvalvojien yksi tavoitteista jo vuosikymmeniä. Asia on nostettu esille muutaman vuoden välein, sen kuitenkaan etenemättä. Rekisteröityjä ulkomaisia majoitusvuorokausia oli viime vuoden (2017) elokuussa reilut 750 000 vuorokautta, toiseksi eniten heinäkuun jälkeen (794 679 vuorokautta).

Selvitys valmistuu kevään aikana.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

OAJ edellyttää korjauksia aktiivimalliin

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ katsoo, että työttömyysturvan aktiivimallia pitää korjata niin, että se paremmin vastaa koulutettujen työntekijöiden työllistymistarpeisiin. OAJ:n hallitus linjasi tänään, että OAJ ei järjestönä osallistu aktiivimallia vastustavaan poliittiseen mielenilmaukseen. Yksittäiset jäsenet voivat vapaa-ajallaan halutessaan osallistua mielenilmaukseen 2.2.2018.

OAJ:n mielestä aktiivimalli ei juurikaan edistä työttömien korkeasti koulutettujen työllistymistä. Opetusalalla tyypillisiin lyhyisiin kesäajan työttömyysjaksoihin aktiivimallilla ei kuitenkaan olisi vaikutusta. Työttömyysturvan omavastuuajan lyhenemisestä on hyötyä niille, joita kohtaa lyhytaikainen, kertaluonteinen työttömyys.

Opetusalalla on myös tilanteita, joissa työn tiedetään jatkuvan, mutta esimerkiksi kesäajan työttömyyden jälkeen vasta myöhemmin syksyllä. Tällöin vaatimukset aktiivisuuden osoittamisesta eivät olisi tarkoituksenmukaisia.

OAJ:n mielestä omatoiminen työnhaku pitää lisätä aktiivimalliin kriteeriksi, jolla työtön voisi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta. Myös työttömän omaehtoinen opiskelu pitäisi sallia nykyistä vapaammin silloin, kun se edistää työllistymistä. Aktiivimalliin olisi OAJ:n mielestä sisällytettävä myös muut kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Suomi tarvitsee opettajarekisterin

Viisi valtakunnallista tutkimuslaitosta ja Opetusalan Ammattijärjestö esittävät yhdessä, että opetus- ja kulttuuriministeriö nimeäisi selvityshenkilön kartoittamaan kaikkia opettajia koskevan opettajarekisterin hyötyjä, vaikuttavuutta, vaihtoehtoja ja kustannuksia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Koulutuksen tutkimuslaitos KTL, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja OAJ ovat sitä mieltä, että opettajia koskevissa rekisteritiedoissa ja tietojen keräämisessä on tällä hetkellä merkittäviä puutteita.

Ministeri Sanni Grahn-Laasoselle jätetyn toimenpidealoitteen allekirjoittajat toteavat mm., ettei nykyään ole mahdollista selvittää suomalaisnuorten jo vuosia heikentyneiden PISA-tulosten syitä.

Suomesta puuttuu oleellista rekisteritietoa, joka yhdistäisi koulujen opetushenkilökunnan osaamisen nuoren oppimistuloksiin. Opettajarekisterin avulla olisi mahdollista tutkia paremmin mm. opetuskäytänteitä ja opettajien asenteita oppimistulosten erilaisissa arvioinneissa.

Myös opettajatarvetta on lähes mahdotonta ennakoida luotettavasti. Peruskoulun ja lukion aineenopettajia sekä ammatillisia opettajia koskevat tiedot ovat hajanaisia ja vaihtelevat koulutusyksiköittäin. Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmen vuoden välein toteuttama tiedonkeruu on ollut merkittävää koulutusmäärien ennakoinnissa, mutta se on osin vajavaista. Lastentarhanopettajat eivät ole kuuluneet opettajatiedonkeruuseen.

Tiedonkeruulomakkeeseen vastaaminen on lisäksi vapaaehtoista, ja esimerkiksi vuonna 2016 joka kolmas jätti vastaamatta. Suomessa ei siis ole saatavilla riittävästi ajantasaista ja tarkkaa tietoa siitä, minkä aineen opettajia tarvittaisiin lisää tai millä aloilla opettajia on jo liikaa. Opetusalan työttömyys on kasvanut, ja lisäksi on opettajaryhmiä, kuten lastentarhanopettajat ja erityisopettajat, joista on ollut pulaa jo pitkään.

Opettajatiedonkeruulla on saatu tietoa myös täydennyskoulutukseen osallistuvien määrästä, mutta koulutuksen sisällöistä ei ole mitään valtakunnallista tietoa. Opettajarekisterin avulla olisi mahdollista arvioida sekä opettajien täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta että koulutukseen osallistuvien määrää. Yksi hallituksen kärkihankkeista on opetussektorin digiloikka, mutta OAJ:n tietojen mukaan opettajat ovat viiden viime vuoden aikana saaneet täydennyskoulutusta tieto- ja viestintä­tekniikasta tyypillisesti yhteensä alle yhden työpäivän.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus valmistelevat parhaillaan hallinnonalan valtakunnallisten rekisterien ja rekisterilainsäädännön uudistusta. Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitettyyn integraatiopalveluun (KOSKI) kerätään tieto oppijan todennetusta osaamisesta, yksittäisestä opintosuorituksesta tutkintotasoon asti sekä opinto-oikeuksista. KOSKI-palvelun ansiosta eri viranomaisten ei tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä. Palvelu kokoaa kattavasti oppi- ja opintosuoritukset, mutta oppimistulokset eivät yhdisty opettajiin.

Tutkimuslaitosten ja OAJ:n esityksen mukaan selvityshenkilön tai asiantuntijaryhmän pitäisi nyt yhteistyössä sidosryhmien kanssa selvittää nykytilanne, esitetyn opettajarekisterin kaikki käyttömahdollisuudet, sen hyöty ja vaikuttavuus suhteessa kustannuksiin ja tehdä mm. esitys rekisterin mahdollisista ylläpitäjätahoista.

Aikuiskoulutukseen osallistuminen, Tilastokeskus

Aikuiskoulutuksessa 18–64-vuotiaista joka toinen

Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 (18–64-vuotias väestö), % Huom! Aikuiskoulutustutkimusta ei tehty vuonna 1985.

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui
18–64-vuotiaista vuonna 2017 joka toinen eli 1,6 miljoonaa henkeä. Aikuiskoulutukseen osallistuneiden osuus aikuisista on laskenut vuodesta 2012 neljä prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimus 2017:n ennakkotiedoista.

Aikuiskoulutustutkimuksen tiedonkeruu oli vuoden 2017 tammi-kesäkuussa ja tiedot saatiin 3 414:ltä iältään 18–69-vuotiaalta Suomessa pysyvästi asuvalta henkilöltä. Tuloksia tarkastellaan tässä koskien 18–64-vuotiaita, koska heistä on saatavilla vertailukelpoista tietoa edellisiltä tutkimuskerroilta. Tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena ja osana Euroopan unionin Aikuiskoulutustutkimusta. Tiedonkeruumenetelmä on muuttunut aikaisemmista tutkimuksista. Ensimmäistä kertaa vastaajille tarjottiin käyntihaastattelun lisäksi myös mahdollisuutta täyttää lomake verkossa.

Suurin osa aikuiskoulutuksesta liittyi työhön tai ammattiin

Suurin osa aikuiskoulutuksesta oli ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi (vastaajan oman arvion mukaan). Tällaisessa koulutuksessa oli vuonna 2017 ollut 1,2 miljoonaa henkeä eli lähes puolet työvoimaan kuuluvista (työssä käyvistä ja työttömistä).

Työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta suurin osa tapahtui työnantajan tuella eli oli ns. henkilöstökoulutusta. Vuonna 2017 henkilöstökoulutusta sai miljoona palkansaajaa, 53 prosenttia kaikista palkansaajista.

Joka seitsemäs aikuisista opiskeli muuten kuin työhön liittyen

Muista kuin työhön liittyvistä syistä aikuiskoulutukseen osallistui lähes 390 000 iältään 18–64-vuotiasta (pois lukien opiskelijat ja varusmiehet) vuonna 2017. Tällaiset yleissivistävät tai harrastuksiin liittyvät opinnot kiinnostivat naisia selvästi enemmän kuin miehiä.

Osallistumisaktiivisuus vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvään koulutukseen pysyi samalla tasolla vuodesta 1990 vuoteen 2012. Vuonna 2017 tällaiseen koulutukseen osallistuneita oli sen sijaan neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin aiemmin, 14 prosenttia 18–64-vuotiasta.

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Yleiset Uutiset

Kuopiossa mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana

Kuopiossa mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja Kuopion kaupungin lukiopalvelut ovat solmineet ainutlaatuisen sopimuksen opetusyhteistyön käynnistämisestä vuonna 2018. Kuopion kaupunki tarjoaa jatkossa yliopisto-opintoja Kuopion lukiolaisille ilmaiseksi. Kursseja on tarjolla runsaasti johdantokursseista perusopintoihin asti esimerkiksi historiasta, psykologiasta, luonnontieteistä, oikeustieteistä ja farmasiasta.
Opintoja voi suorittaa jo lukion toisen opintovuoden aikana, ja erityisen hyvin ne sopivat opintojensa loppuvaiheessa oleville lukiolaisille.

Lukioaikaiset yliopisto-opinnot voivat tukea opiskelijan koulutus- ja uravalintaa: tulevaisuuden suunnitelmistaan epävarma opiskelija voi tutustua itseä kiinnostavaan koulutusalaan jo lukioaikana ja selkeät tavoitteet omaava lukiolainen taas voi lisätä valmiuksiaan hakeutua tietylle yliopiston alalle.

Yliopisto-opinnot voivat toimia myös mainiosti valmentautumisena yliopiston pääsykokeisiin.

Lukiolaisia ohjataan ja opastetaan yliopisto-opintoihin hakeutumisessa tiiviisti: lukioiden opinto-ohjaajat opastavat kurssivalinnoissa, auttavat kursseille ilmoittautumisessa sekä myös seuraavat opintojen etenemistä. Myös Avoimessa yliopistossa on tarjolla lukiolaisille tarkoitettua ohjausta opintoihin.

“Lukiolaisen ensisijainen opinto-ohjaus tapahtuu lukioissa, mutta minulta voi kysyä tarkemmin esimerkiksi suoritustavoista tai millaista on verkko-opiskelu”, kertoo Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja Leila Saramäki.

Avoimen yliopiston lukiolaisille tarjoamat opinnot ovat pääsääntöisesti verkko- tai monimuotokursseja, joilta lukiolaiset saavat kurssisisällön lisäksi arvokkaita ja hyödyllisiä opiskelutaitoja tulevaa varten. Verkossa tapahtuva opetus lisää myös esteettömyyttä, kun opintoja voi suorittaa fyysisestä paikasta riippumatta missä vain ja milloin vain.

Kurssit hyväksiluetaan lukiolaisen opintoihin siten, että kurssit eivät välttämättä tuota ylimääräistä työtä muiden lukion opintojen lisäksi. Lukioaikana tehdyistä Avoimen yliopiston opinnoista saa hyväksilukuja myös tuleviin korkeakoulututkintoihin. Lisäksi jos lukiolainen suunnittelee hakevansa jatko-opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta, hän voi tehdä osan väyläopinnoista jo lukioaikana.

Korkeakouluyhteistyötä on tehty Kuopion lukioissa ennenkin, mutta tässä laajuudessa ja tällä volyymilla opetusyhteistyötä ei tehdä vielä missään päin Suomea.

“Kuopion lukiolaisille avautuva tarjonta hakee näkemykseni mukaan laajuudessaan valtakunnallisesti vertaistaan. Alkava yhteistyö tuottaa varmasti merkittävää lisäarvoa kuopiolaiselle lukio-opetukselle ja palvelee opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tulevaisuuden tavoitteidensa toteutumisessa” iloitsee vs. lukio-opetuspäällikkö Samuli Laitinen.

Yliopisto-opintojen tarjoaminen lukiolaisille on myös uuden opetussuunnitelman mukainen, suositeltava väylä korkeakouluopintoihin.

Tutustu lukiolaisten yliopisto-opintoihin tarkemmin: www.uef.fi/aducate/lukiolaisille