Yleiset Uutiset

Uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei pääse korkeakouluun – tulppa opiskelijavirrassa luo mielenterveysongelmia ja estää “Suomi maailman osaavin kansa” -tavoitteen toteutumista

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää lausunnossaan, että korkeakouluasteen opiskelijapaikkoja lisätään selkeästi. Yleissivistävän toisen ja kolmannen asteen koulutuksen väliin on kehittynyt luonnollista opiskelijavirtausta ehkäisevä tulppa, joka aiheuttaa opiskelijoille mielenterveysongelmia sekä jarruttaa “Suomi maailman osaavin kansakunta 2020” -tavoitteen toteutumista.

On suuri ristiriita siinä, että samalla kun Suomen tavoitteena on olla “Maailman osaavin kansa 2020” ja nostaa koulutustasoa siten, että vuonna 2030 puolella 25 – 34-vuotiaiden ikäluokasta on korkea-asteen tutkinto, niin samaan aikaan uusista ylioppilaista peräti 70 prosenttia ei pääse jatko-opintoihin korkeakoulupaikkojen niukkuuden vuoksi. Tämä systeeminen ja epäviisas ongelma tulisi korjata.

Lukiolaisten kilpailu jaossa olevista korkeakoulupaikoista on kohtuuton ja luo täysin epätarkoituksenmukaista ahdistusta ja muita mielenterveyden häiriöitä lukiolaisissa. Kouluterveyskysely 2017 -selvityksen mukaan melkein viidesosa (18 %) lukiolaistytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Prässäävälle ja tulevaisuuden pelkoa aiheuttavalle lukio-opiskelulle on tehtävä jotain konkreettista. Suomi on jäänyt selvästi OECD-maiden keskiarvon alapuolelle korkeakoulutettujen osuudessa. Korkeakouluasteen opiskelijapaikkoja tulisi lisätä selkeästi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös koulutuksen saatavuuden turvaamiseen. Ydinkysymys on, miten valtiovalta aikoo tosiasiallisesti turvata uuden lukiolain pykälään neljä (4 §) kirjatun velvoitteen, että opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa lukiokoulutuksen riittävän valtakunnallisen ja alueellisen saatavuuden. Itä-Suomen aluehallintoviraston mielestä asiassa tarvitaan tarkempaa ja konkreettisempaa sääntelyä tai ministeriön toimintaohjeita, jotka tulisi säätää lukiolaissa tai alemman asteisessa säädöksessä.

Opiskelijoille tulevien selkeiden etujen ja oikeusturvahyödyn vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto kannattaa sitä, että jatkossa ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin velvollisuus järjestää kokeet myös uusijoille ja tutkinnon täydentäjille.

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisuudessaan (pdf, 129 kt)