Koulutustilastot

Peruskouluja toiminnassa 2 300 kappaletta, yhtenäiskoulujen osuus kasvussa

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa oli toiminnassa 728 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 315 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,85 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 276 kappaletta, joista vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 19 prosenttia. Yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kymmenessä vuodessa kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2008–2017:

Peruskouluja oli toiminnassa 2 276 ja niissä opiskeli yhteensä 539 600 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 73 ja niissä oli 4 400 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 72. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 4, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 23 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 45. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Uudenmaan maakunnassa.

Peruskoulut ovat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Kymmenessä vuodessa vuosiluokat 1–6 käsittävien alakoulujen lukumäärä on vähentynyt 31 prosentilla, kun taas yhtenäiskoulujen määrä on kasvanut 56 prosentilla. Vuonna 2008 alakouluja oli 2 300 kappaletta, kun taas vuonna 2017 vastaava luku oli 1 589 kappaletta.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2017

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita2)
11 Peruskoulut 2 276 -63 539 600
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 73 -2 4 400
15 Lukiot 340 -2 109 500
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 28 100
21 Ammatilliset oppilaitokset 96 -3 179 100
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 26 -1 30 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 20 -3 27 600
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 200
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 -1 144 900
42 Yliopistot 14 157 800
43 Sotilaskorkeakoulut 1 1 000
61 Musiikkioppilaitokset 84 -1 64 100
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 9 000
63 Kansanopistot 73 -1 18 100
64 Kansalaisopistot 181 -3 464 400
65 Opintokeskukset 12 30 700
66 Kesäyliopistot 20 31 600
99 Muut oppilaitokset 6 400
Yhteensä 3 315 -80 1 846 100

 

Koulutuksen järjestäjiä oli 9 vähemmän kuin vuonna 2016. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 3 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimi Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2017 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 7 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 80 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2017 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,29 miljoonaa opiskelijaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, Esi- ja peruskouluopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus ja Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.

 

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus