Eduskunnan sivistysvaliokunta

Koulukuraattorin kelpoisuusvaatimuksia sekä toimivaltaa opiskelijan määräaikaisessa erottamisessa uudistetaan

school-boy-border

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi mietinnön perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillista peruskoulutusta koskevaa lakia ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 206/2016 vp) keskiviikkona 8. joulukuuta 2016.

Valiokunta käsittelee mietinnössään koulujen ja oppilaitosten työrauhan turvaamisen menettelytapoja. Mietintö sisältää lausumaehdotuksen. Sen mukaan eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee perusopetuksen kurinpitoa selkeyttävät ja vaikuttavuutta lisäävät toimet kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä, ja että ministeriön on syytä harkita muun muassa jälki-istunnon suorittamista osana oppivelvollisuutta sekä perusopetuksen rehtorin oikeutta erottaa oppilas lyhyeksi määräajaksi.

Sivistysvaliokunta toteaa, että tavoite keventää ja nopeuttaa toisella asteella opiskelevan opiskelijan määräaikaisen erottamisen menettelyä on tarpeellinen. Opiskelijan erottamiseen johtaneet tilanteet voivat olla sellaisia, että kasvatuksellisista syistä ja oppilaitoksen turvallisuuden varmistamisen vuoksi ne on tarpeen käsitellä nopeasti. Hallinnollisen menettelyn sujuvoittamiseksi ehdotetaan, että jatkossa koulutuksen järjestäjä voi omalla päätöksellään antaa rehtorille päätösvallan opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen. Valiokunta ehdottaa rehtorille siirrettävän toimivallan rajaamista kolmeen kuukauteen hallituksen esityksessä ehdotetun vuoden enimmäisajan sijaan.

Valiokunta ehdottaa koulukuraattorin kelpoisuusvaatimusten väljentämistä siten, että tehtävään on kelpoinen sosionomin tutkinnon suorittaneen lisäksi soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla lisäksi on suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2017. Aikuisille tarkoitetun lukion oppimäärän mukaan opiskelevien oppimäärän yhdenmukaistamista koskevat säännökset tulisivat voimaan 1.8.2017 ja niitä koskeva rahoituslain muutos 1.1.2018.

sivm-18_2016_he-206_2016 (pdf)