Browse Category by Yleiset Uutiset
Yleiset Uutiset, Yliopistot

Tasa-arvo ja matemaattisen osaamisen tarve haastavat yliopistojen opiskelijavalintaa

Tiistaina 7.11. julkaistiin uutta tietoa kansallisesta opiskelijavalintahankkeesta ja ylioppilasarvosanojen pisteytysmalleista yliopistojen opiskelijavalinnassa. Oulun yliopiston tutkijoiden laaja tutkimusaineisto lukion ainevalintojen vaikutuksesta kertoo, millaisia opiskelijoita yliopistoihin on valittu nykyisellä järjestelmällä vuosina 2013–2015. Kehittämistyön ytimessä tulisi olla kysymys, millaista lukiossa hankittua osaamista yliopisto-opiskelijoilta halutaan jatkossa.

Yliopistojen nykyinen opiskelijavalinta arvostaa pitkän matematiikan suorittamista lukiossa. Pitkän matematiikan valinneet valitsevat ylioppilaskokeeseen usein myös fysiikan ja kemian, mikä laajentaa näiden opiskelijoiden mahdollisuuksia entisestään. Lukumäärien vertailu kertoo, että lähes kaikki pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kirjoittajat (80–90 %) pääsevät yliopistoon. Yliopistoon pääsyä ennakoi sangen hyvin myös jonkin vähän kirjoitetun kielen valitseminen omaan ylioppilastutkintoon. Lyhyen matematiikan ja terveystiedon kirjoittajia puolestaan on kaikkien ylioppilaiden joukossa selvästi enemmän kuin yliopistoon päässeiden joukossa.

Muun muassa nämä seikat ilmenevät Oulun yliopiston pitkäaikaisesta ja laajasta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu lukion ainevalintojen vaikutusta yliopistojen opiskelijavalintaan. Tutkimuksen kohteena ovat olleet vuosina 2013–2015 valmistuneet ylioppilaat (93 955 henkeä) ja lähes kattava otos samoina vuosina Suomen yliopistoihin valittuja opiskelijoita (46 280 henkeä). Mukana ovat Suomen kaikki yliopistot.

Sukupuolten välinen tasa-arvo keskeinen kysymys

Ainevalinnoilla on vahva tasa-arvoulottuvuus. Lukion oppiaineet ovat vahvasti sukupuolittuneita, ja nämä jakaumat siirtyvät lähes sellaisenaan yliopistoihin.

”Koulutusalojen segregaatio kehittyy jo lukiolaisten ainevalinnoissa, vaikka naiset suorittavat ylioppilaskokeen miehiä paremmin lähes kaikissa aineissa”, sanoo Oulun yliopiston professori Jouni Pursiainen.

Pitkän matematiikan ja fysiikan miesvaltaisuus parantaa miesten asemia, koska näiden aineiden osaajista on pulaa, ja heikentää naisten asemia erityisesti suurilla tekniikan, kauppatieteiden ja luonnontieteiden aloilla. Miehiä on pitkän matematiikan kirjoittaneista 55 % ja fysiikan kirjoittaneista 72 %. Kauppatieteellisten alojen miehisyyttä vahvistaa se, että historian kirjoittaneista 60 % ja yhteiskuntaopin kirjoittaneista 53 % on miehiä. Nämä aineet ovat kauppatieteellisellä alalla tärkeitä.

Lukiossa naisia on lyhyen matematiikan kirjoittaneista 57 %. Psykologian kohdalla osuus on 81 %, terveystiedossa 72 %, uskonnossa 74 % ja biologiassa 68 %. Näitä aineita valinneet päätyvät opiskelemaan etenkin humanistisia aloja ja kasvatustieteitä. Näillä aloilla on myös suuri ja naisvaltainen osuus opiskelijoita, jotka eivät ole kirjoittaneet kumpaakaan matematiikkaa.

Lukioaika kerryttää osaamista omalla alalla

Yliopistot miettivät opiskelijavalintoja omista lähtökohdistaan mutta myös yhteiskunnan tarpeista käsin. Esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden osaamiselle on erittäin vahva kysyntä työmarkkinoilla. Lukioaikana kertyneellä osaamisella on merkitystä.

”Jos opiskelijalta puuttuu koulutusohjelmaansa nähden olennaisten aineiden tietoja, silloin lukiokoulutus siirtyy yliopistoon”, Jouni Pursiainen toteaa.

Oulun yliopiston AVAIN-ryhmä tutkii lukion ainevalintojen vaikutusta yliopistojen opiskelijavalintaan. Tutkimuksesta vastaavat professorit Jouni Pursiainen (kemia), Hanni Muukkonen (kasvatuspsykologia) ja Jarmo Rusanen (maantiede). Tutkimus on ajankohtaista ja auttaa sekä yliopistojen opiskelijavalinnan että lukio-opetuksen kehittämistä. Valintoja tekeville nuorille saadaan samalla tietoa ainevalintojen seurauksista.

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistushanke

Yleiset Uutiset

Ylioppilastutkintolautakunta ei ottanut kantaa kiistanalaisen Breitbart-sivuston käyttöön yo-kokeessa - ”Tärkeintä on, että kokeen materiaali soveltuu osaamisen arviointiin”

Ylioppilastutkinnon 11.9.2017 järjestetyssä englannin kielen pitkän oppimäärän kokeessa käytetty lähdemateriaali on herättänyt keskustelua. Ylioppilastutkintolautakunta totesi tiedotteessaan 12.9.2017, että se ei kokeen aineistovalinnoilla ota kantaa tai tue lähdeaineistojen tai niiden julkaisijan arvomaailmaa tai asenteita. Monipuolisten tehtävien tuottamiseksi lautakunta pyrkii käyttämään kokeissa mahdollisimman autenttisia ja monia aiheita käsitteleviä aineistoja.

Ylioppilastutkinnon tehtävä on selvittää, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Kokeiden lähdemateriaalina voi olla tekstin ja kuvien lisäksi myös esimerkiksi video- tai äänitallenteita. Lähdemateriaalia hyödynnetään sellaisenaan tai muokattuna kaikissa tutkinnon kokeissa. Lähteiden valitseminen kokeeseen perustuu niiden soveltuvuuteen kokelaiden osaamisen arviointiin.

Syksyn 2017 englannin kielen pitkän oppimäärän kokeessa on käytetty aineistoa yhteensä 30 eri lähteestä. Ylioppilastutkintolautakunnan yleiskokouksessa 29.9.2017 todettiin, että englannin kielen kuullunymmärtämiskokeessa käytetyt aineistot soveltuivat kokelaiden kielitaidon osaamisen arviointiin.

Yleiset Uutiset

Tampere hakee lisää ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja, työvoimakoulutusta ja oppisopimuskoulutuksen laajaa tehtävää

500px-Tampere.vaakuna.svg

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 2.8.2017 vastineen, jonka Tampereen kaupunki antaa lausuntonaan ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan 1.1.2018, kun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu.

Vastine sisältää kaupungin hakemukset ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi Tredussa 1.1.2018 alkaen. Siihen sisältyy myös kaupungin hakemus työvoimakoulutuksen järjestämistehtävästä, laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävästä, uusista tutkinnoista ja tutkintokielestä sekä vähimmäisopiskelijavuosimäärän lisäämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt koulutuksen järjestäjille kesäkuussa 2017 ehdotuksen uudeksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2018 alkaen. Ministeriön ehdotus vähimmäisopiskelijavuosien määräksi on 962 opiskelijavuotta pienempi kuin Tredussa nykyisin on.

Tampereen kaupunki hakee vastineessaan ministeriön ehdotukseen opiskelijavuosimäärän lisäystä (580 opiskelijavuotta) nuorten ikäluokkien kasvun ja aikuiskoulutuksen lisääntyvän kysynnän vuoksi.

Järjestämislupaan esitetään lisättäväksi myös uusia tutkintoja, kuten esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Lisäksi esitetään, että erä- ja luonto-oppaan ja luontoalan ammattitutkintojen, lentokoneasennuksen ja matkailualan perustutkintojen osalta tutkintokieleksi lisätään englanti.

Tampereen kaupunki hakee Treduun myös työvoimakoulutuksen järjestämistehtävää ja 250 opiskelijavuotta tehtävien hoitamiseen. Tredun toiminta-alueella on tarvetta lisätä työvoimakoulutusta, sillä Tampereen ja kaupunkiseudun elinkeinorakenne on edelleen muutoksessa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistyminen edellyttää osaamisen uudistamista.

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös laajennettua oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävää ja vuosiopiskelijamäärän kasvattamista 100 opiskelijavuodella, jotta Tredun toiminta-alueen yritysten ja työelämän oppisopimuskoulutustarpeeseen voidaan vastata.

Tampereen kaupungin, Tampereen aikuiskoulutussäätiön, Varalan säätiön, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän sekä Ahlmanin koulun säätiön yhteistyösopimus oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta puretaan 1.1.2018 alkaen. Yhteistyösopimus raukeaa, kun uuden lainsäädännön myötä kaikille ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan saaneille toimijoille tulee mahdollisuus oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Kaupunki esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimuksen purkautuessa 551 opiskelijavuoden siirtämistä muille sopimusosapuolille Pirkanmaalla.

Ministeriö tekee päätökset uusista ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista syyskuun loppuun mennessä.